දුමින්ද සිල්වාගේ රියදුරා වෙඩි තබා ඝාතනය කරයි


ÿñkao is,ajdf.a ßhÿrd fjä ;nd >d;kh lrhs
ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S ÿñkao is,ajdf.a ßhÿfrl= jQ mqoa.,fhl=g wo ^17& miajrefõ§ fjä m%ydrhla t,a, ù ;sfnkjd'

m%ydrfhka Tyq tu ia:dkfha§u ñh f.dia we;s njhs fmd,sish i|yka lf<a'

;ks,a nKavdr O¾uY%S fyj;a nKavd keue;s 33 yeúßÈ mqoa.,fhl=hs fuf,i fjä m%ydrhg ,laj we;af;a' w;=re.sßh m%foaYfha§ Tyq fldKavh lemSu i|yd ia:dkhl /§ isáh§ fuu m%ydrhg ,laj ;sfnkjd'

fjä m%ydrh t,a, lr we;af;a md;d, l,a,s idudðlhka njghs oekg úYajdi flfrkafka'

>d;khg ,lajQ ;eke;a;dg mqoa., >d;k folla iy ;j;a mqoa.,fhl= >d;khg ;e;a lsÍu iïnkaOfhkao fpdaokd t,a, ù we;s wfhla njhs fmd,sish i|yka lf<a'
Wmqgd .ekSu ( www.aperata.net
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.