හිරුණිකා මහින්ද එක්ක කතා නොකිරීම හා කතා කිරීම ඡායාරූපයේ දෙවන කොටස


ysre‚ld uyskao tlal l;d fkdlsÍu yd l;d lsÍu PdhdrEmfha fojk fldgi
miq.shod wka;¾cd,h mqrd m%pdrh jQ PdhdrEmhlska lshd ;snqfka wNdjm%dma; r;akisß úl%ukdhl ue;s;=ukaf.a wjux.,Hh w;r;=r ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI yd uka;%SkS ysre‚ld fma%upkaø fofokd tl <Õ jdäjQ wjia:djl ysre‚ldg foaYmd,k m%Yak ksid 
uyskao iu.

l;dlr.kakg neßj wmyiq;djhg m;ajQ ú,dihls' kuq;a tlS PdhdrEmh ,nd.;a ;eke;a;du bka ál fõ,djlg miq ;j;a PdhdrEmhla ,ndf.k we;af;a uyskao yd ysre‚ld iqyo ms<si|f¾ fhfok whqreh'
wdkafoda,kh we;s lf<a we;euqka foaYmd,k wruqKq ;ld bÈßm;alr ;snqfka m<uqjekak muKla jQ ksidh'
fuu PdhdrEm fol ,nd.;a liqka y¾I ch;=x. wmg tu PdhdrEm folu tjd ;snqfka my; mßÈh' 


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.