සුරූපි නිළි ප්‍රියංකා චොප්රාගේ තැන ලංකාවේ ටීනා ෂනෙල්ට


iqrEms ks<s m%shxld fpdmardf.a ;ek ,xldfõ àkd Ifk,ag 
cd;Hka;rfha by<skau we;s fjf<| kduhla jk ,sjhsia kdufha m%Odk ksrEmsldjla fjkjhs lshk tl tfia fufia jevla fkfuhs' 

ta;a fï ÿ¾,N jdikdj wfma rfÜ bkak b;du;a ird.S ;re‚hlg oeka ysñfj,d ;shkjd' ta jdikdjka; olaI ;re‚h ;uhs jhi 23 la jqk àkd Ifk,a m%kdkaÿ' fïjkúg ,sjhsia fjf<| kdufha wdishdkq fjf<|fmd< i|yd jk m%Odk ksrEmsldj f,i wehj f;dardf.k ;sfnkjd'

óg fmr fuu ,sjhsia fjf<| kdufha wdishdkq m%Odk ksrEmsldj f,i lghq;= lf<a fyd,sjqâ ks<s m%shxld fpmard' wiuiu iqmsß ksrEmsldjla muKla fkdj fnd,sjqâ ks<shla o jk m%shxld fpdmard jeks iqmsß ksrEmsldjla isá ia:dkhg meñŒug Y%S ,xldfõ àkd Ifk,ag yelsùu .ek rgla jYfhka wmsg wdvïnr fjkak mq¿jka' àkd" Tng wfma WKqiqï iqn me;=ï'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.