ආසියානු පැසිෆික් කලාපයේ හොඳම මුදල් ඇමති රවී


wdishdkq meis*sla l,dmfha fyd|u uqo,a weu;s rù
wdishdkq meis*sla l,dmfha fyd|u uqo,a wud;Hjrhd f,i rù lreKdkdhl kïlr ;sfnkjd'

fuu kï lsÍu isÿlr we;af;a f,dj m‍%lg ‘o nEkal¾’ iÕrdj úiska'

mj;sk ;;a;ajhka l<ukdlrKh lrñka wd¾Ól ia:djr;ajh we;s lsÍu i|yd uqo,a wud;Hjreka úiska .kakd ,o ls‍%hdud¾. fuys§ wOHhkhg ,laj ;sfnkjd'

rù lreKdkdhl flá l,l§ tjeks ls‍%hdud¾. /ila .kq ,enQ nj;a tajdhska È.=ld,Sk id¾:l m‍%;sM, wfmalaId l< yels njhs wOHhkh isÿl< wd¾Ól úYaf,aIlhskaf.a woyi ù ;sfnkafka'

úfYaIfhkau nÿ wdodhu jeälr .ekSug" nÿ C%uh ir, lsÍug iy nÿ f.ùu i|yd ck;dj fm<Uùug wud;H rù lreKdkdhl .kq ,enQ ls‍%hdud¾. we.hSug ,laj ;sfnkjd'

úfoia rgj, iy cd;Hka;r ixúOdkj, úYajdih Èkd .ksñka iyk Kh iy wdOdr jeä jYfhka ,nd.ekSug o rù lreKdkdhl iu;a jQ njhs fuys§ ksÍlaIKh ù we;af;a'

fuu wOHhkhg wkqj hqfrdamd l,dmfha fyd|u uqo,a wud;Hjrhd f,i ,eÜúhd rdcHfha vkd ßiakSishd Tiaf,da kï lr ;sfnkjd'

ueofmrÈ. l,dmfha fyd|u uqo,a wud;Hjrhd jkafka l=fjÜ ys wkdia w,a idf,ahs' ol=Kq wm‍%sldfõ m‍%ùka f.d¾odka wm‍%sldkq l,dmfha fyd|u uqo,a wud;Hjrhd jkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.