පෙම්වතා එක්ක බෝට්ටු සවාරියක් ගිය පෙම්වතිය නුවර වැව මැද්දෙදි වැවට පැනලා කරගත්තු දෙයක්


fmïj;d tlal fndaÜgq ijdßhla .sh fmïj;sh kqjr jej ueoafoÈ jejg mek,d lr.;a;= fohla
;u fmïj;d tlal uykqjr jefõ fndaÜgq ijdßhla .sh ;re‚hla yÈisfhau jej ueo§ fndaÜgqfjka mek,d ;sfhkjd'

Bg miafia fndaÜgq l%shdlre yd fmïj;d tlaj wehj fírdf.k uykqjr uy frday,g we;=<;a lr,d'

fï isoaêh fj,d ;sfhkafka Bfha ^16& oj,a 1 ú;r'

22 yeúßÈ fï ;re‚h mr.ïuk m%foaYfha mÈxÑldßhla'

fï ;re‚h ;ukaf.a fmïj;d tlal Bfha fmrjrefõ uykqjrg weú;a ;sfhkjd'

;re‚h fjk;a ;reKfhla tlal iïnkaOhla mj;ajk nj fy<sùu ksid weh yd fmïj;d tlal ld,hla wukdm ;;a;ajhla we;sfj, ;sì,d ;sfhkjd'

th iu;hlg m;ajqkdg miafia fofokd uykqjr weú;a ;sfhkafka'

Bg miafia fï ;re‚h uykqjr jefõ fndaÜgq ijdßhla hkakg fhdackd lr,d' ;ukaf.a wf;a i,a,s ke;s nj úis;=ka yeúßÈ ;reKhd ta fj,dfõ lsh,d ;sfhkjd'

miafia ;re‚h ;uka i;= uqo,a j,ska fndaÜgq ijdßhla hkakg mshjr wrka ;sfhkjd'

fokaku Ôú; wdrlaIl lnd me<o fndaÜgqfõ ke.S jej ueog wdjg miafia ;re‚h fufyu Ôú;aj m,la keye lshd jejg mksuq hehs ;reKhdg fhdackd lr,d' ;reKhd tal m%;slafIam lsÍu;a tlal ;re‚h jejg mek,d ;sfhkafka'

ta;a Ôú; wdrlaIl lndhla me<o isàu ksid Èfha .s,S h<s u;=jqk ;re‚h fndaÜgq l%shdlre yd fmïj;d tlaj oeä mßY%uhla ord f.dvg /f.k ú;a ;sfhkjd'

f.dvg f.fkk w;r;=r o ;re‚h jejg mkskakg W;aidy l<d lsh,hs ;reKhd fmd,Sishg lsh,d ;sfhkafka'

jefõ c,fha .s,Sfuka frda.S jqk ;re‚h m%;sldr ioyd uykqjr uy frday,g we;=<;a lr ;sfhkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.