තෑග්ගට ලැබූ ගුවන් ටිකට් පත ලෙඩ ඇඳේ සිටින තේ දලු නෙලූ අම්මා වෙනුවෙන් විකිණූ කායවර්ධන ශූරයා මාධව


;E.a.g ,enQ .=jka álÜ m; f,v wef|a isák f;a o¨‍ fkÆ wïud fjkqfjka úlsKQ ldhj¾Ok Y+rhd udOj
—69 jeks ñiag¾ Y%S ,xld cd;sl ldhj¾Ok Y+r;d ;r.dj,sfha lksIaG Y+rhd f,i iïudk Èkd.kq ,nkafka uykqjr mj¾ ßlaf¾Ü ldhj¾Okd.drfha udOjka rdcl=udrka˜" ksfõolhd tfia mji;au rdcl=udrkaf.a oEi l÷<ska f;;a ú‚' —fï yïn fjk i,a,sj,ska udj Wia uy;a lr, yomq wo we|g jeá, bkak wïuf.a Tmf¾Ika tl lrkak ug mq¿jka˜ Tyqf.a ys;g hï iykhla oeks‚'

;u wdorŒh wïud flfkla .ek tfyu ys;mq mqf;la .ek wmg wikakg ,enqfKa miq.sh foieïn¾ 23jeksod fld<U ã'tia'fiakdkdhl úÿy,a Y%jKd.drfha§ meje;s 69 jeks ñiag¾ YS% ,xld cd;sl ldhj¾Ok Y+r;dj,sh ksud ùfuka wk;=rejh'

tod meje;s tu ;r.fha§ ch.;a rdcl=udrkag bkaÈhdfõ fpkakdhs kqjrg hEu yd tau i|yd ^ish¨‍ kjd;eka myiqlï iuÕska& .=jka álÜ m;lao ysñúh' tu jrm%idoh ^.=jka álÜ m;& lShlg fyda úl=Kd ,efnk uqo,ska §¾>ld,Skj f;a o¨‍ fk<Su ksidu fn,af,a kyrhla ÿ¾j, ùu fya;=fjka tla w;la wm%d‚l ù we;s ;u ujf.a Y,Hl¾uh i|yd uqo,a ,nd.ekSug yels njo la‍Ia‚lj Tyqg wjfndaO úh' wyïfnka ,enqKq fuu wjia:dj wysñlr .ekSu ms<sn|j Tyqg ÿlla fyda lk.dgqjla oekqfKao ke;'

ldhj¾Ok l%Svdfjka ,enQ ch.%yK fukau fuu .ukaufÕa§ ,enQ ÿIalr;d ms<sn|j Tyqf.ka úuid isá wjia:dfõ§ u|la ksy~j isg Tyqf.a l;dj fufia wdj¾ckh lf<ah'

—uf.a wïuhs" ;d;a;hs udj fï ;;a;ajhg f.akak ;ju;a f;a o¨‍ lvkjd˜ hehs mejeiQ Tyq u|la f.d¿ úh' Tyq h<s;a lgy~ wjÈ lrkf;la uu ksYaYíoj isáfhñ' —wjqreÿ .Kkla f;a o¨‍ u,a, lf¾ t,a,ka b|,d oeka wïuf.a tla w;la mK ke;s fj,d ksid ;d;a;d ú;rhs oeka f;a o¨‍ lvkafka' tfyu tla w;la mK ke;s fj,d ;sfhkafka fn,af, kyrhla wm%d‚l fjÉp ksid lsh,d ffjoHjre lshkjd' ta ksid wïuhs" uuhs" u,a,shs" kx.shs" wdÉÑghs wms mia fokdu kv;a;= lrkak fj,d ;sfhkafka uf.a ;d;a;g' uu fï fiaru kj;a;,d /lshdjla fydhd.kak;a ysf;k fj,dj,a ;sfhkjd' ta;a ldhj¾Ok l%Svdj fjkqfjka uu uf.a Ôú;hu lem lr,d ;sfhkafka'

/lshdjla lf<d;a fï m%Yakj,ska hï iykhla fjkjd fkao@

we;a;gu tfyu ,efnkjd kï kï fyd|hs' uu ldf.ka fyda b,a,d isákafka ug /lshdjla fydh,d fokak lsh,hs' /lshdj lrk .uka ldhj¾Ok l%Svdj;a lrkak ug mq¿jka fõú' tfyu jqfKd;a fï m%Yakj,ska álla yß f.dvtkak mq¿jka'

mdi,a ld,h fldfyduo@

uu mdi,a .sfha mqiaie,a,dj cd;sl mdi,g' mdi,a .syska weú;a wfkla <uhs jf.a ug fi,a,ï lrkak fj,djla ;snqfKa keye' mdi,a .syska weú;a uu;a wïu,d tlal f;a o¨‍ levqjd' wjqreÿ .dKla uu o¨‍ levqjd' w'fmd'i' id'fm<ska miafia f;a o¨‍ lv,d ,nd.;a uqo,aj,ska uu ldhj¾Ok mqyqKqùïj,g .shd' tfyu .sys,a,d 2013 jif¾§ uOHu m<d;a l%Svd Wf<f,a§ m<uq ;ek;a" 2014 cd;sl mdi,a l%Svd Wf<f,a mdi,a ldhj¾Ok Y+rhd;a jqKd' ta jf.au cd;sl wdOqksl ldhj¾Ok Y+r;dj,sfha§ f;jeks ;ek;a Èkd.;a;d'

iuyr Èkj, mqyqKqùï mjd kj;ajd mjqf,a nr ord .ekSug fjfyi jQ wdldrh isysm;a lrñka l;d l< udOjka" —wjqreÿ .Kkla fn,af,a f;a u,a, Tijdf.k ysáh ksid oeka wïuf.a fn,af,a kyrhla wm%d‚l ù w; mK ke;s fj,d' ta ksid talg Tmf¾Ika ^Y,Hl¾uhla& lrkak ´k lsh,d ffjoHjre lsõjd' uf.a kx.s bkafka 6 jif¾" u,a,s bkafka 11 jif¾' ta wh;a iuyr ojiaj, ;d;a;g Woõ lrkjd' ta fokakd f;a o¨‍ lvkjd ug n,ka bkak neye' ta fj,djg uu mqyqKqùï hEu kj;a;,d f,dßj,g o¨‍ mgjkjd' fldfydu jqK;a wïu iqj lr.kak uu fudkjd yß lrkak ´k' ta ksid 69 jeks cd;sl ldhj¾Ok Y+r;dj,sfha§ ug fpkakdhs hkak ,enqKq álÜ tl úl=K,d fokak lsh,d ldhj¾Ok iïfï,kfhka b,a,Sula lrkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd' taflka ,efnk uqo,hs ;j;a uqo,l=hs fydhdf.k wïuf.a Tmf¾Ika tl blaukskau lrkak ´k' ta i|yd ljqre yß Woõ lrkjd kï tal f,dl= mskla hkqfjkao lshd isáfhah'

ljqrej;a Woõ lrkafka keoao@

,d,a fmf¾rd uy;auh ug f.dvla Woõ lrkjd' ta uy;auhd ;uhs wheÿïm;a od,d udj ldhj¾Ok ;r.dj,s i|yd fhduqlrkafka' ta jf.au ck;d iaà,a yd áhdï iaà,a ydâfjhd¾ hk wdh;k fol ug ;r.j,g bÈßm;aùu i|yd w;sf¾l fmdaIKhka ^bNkk;{:{on& ,nd .ekSug iydh olajkjd'
fï .eg¨‍ ksid bÈßfha§ ldhj¾Ok l%Svdj kj;ajkak n,dfmdfrd;a;=jla ;sfhkjo@

oekg kï tfyu woyila uf.a keye' fldmuK wmyiq;d ueoafo jqK;a ,xldj fjkqfjka hula lrkak uu leue;shs' bÈßfha§ tk wdishdkq lksIaG ldhj¾Ok ;r.dj,shl§ ,xldjg molalula Èkd§u i|yd uu Wmßu W;aidy .kakjd' fudk ;rï ÿIalr;d wdj;a fyd¢ka mqyqKqùï lr,d ,nk jif¾;a cd;sl lksIaG Y+rhd fjkafk;a uu ;uhs'

wjika jYfhka fudkjo lshkak ;sfhkafka@

we;a;gu fï .uk wdfõ fldfyduo lshk tl ug ys;d.kakj;a neye' ta yeu foalu uq,g bkafka uf.a wïuhs" ;d;a;hs' ta fokakd /ln,d f.k rgg hula lsÍug kï uu l=uk fyda /lshdjla l< hq;=hs' ta i|yd ljqre fyda ÿl y÷kk flfkla ug Woõ lrkjd kï tal uf.a Ôú;hg f,dl= rel=,la fõú' ta jf.au ldhj¾Ok iïfï,kfha uy;ajre;a ug fkdfhla wdldrfhka Woõ lrkjd' ta .ek;a úfYaI ia;=;shla lrkak ´k'
l%Svdjka bj;,d iudchg ms<s,hla jk l%shdj, kshef<k ;reKhka w;ßka l%Svdj fjkqfjka ;u Ôú;h lem lr cd;Hka;r jYfhka ,xldjg molalula Èkd§fï tlu wruqK we;sj b;du;a ÿIalr l%shdoduhl ksr; ù isák udOjka rdcl=udrka jeks ;reKhkaf.a wkd.;h id¾:l lr,Sug w; ys; §u cd;shg ys;e;s iefjduf.au j.lSula yd hq;=lula jkafkah'

;jo fuh igyka lrk fudfyd; jk úg ^nodod ^04od& Tyqf.a uj frday,a .; lr we;s njo jd¾;d jQ w;r" oeä wd¾Ól wmyiq;djfhka fmf<k fyhska Tyqf.a fyda Tyqf.a ksfjfia isák wfkla idudðl idudðldjkaf.a fyda PdhdrEmhlaj;a wmg ,nd .ekSug fkdyels úh'

úÑ;% ùrisxy
uõìu
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.