කඩේ ගිය තාත්තාට මරණය ගෙනා පාළම ‘ලක්ෂ තිහක් එකතුකර අලුතින් හැදූ ‘ දියණියන්ගේ කතාව


lfâ .sh ;d;a;dg urKh f.kd md<u ‘,laI ;syla tl;=lr w¨‍;ska ye¥ ‘ Èh‚hkaf.a l;dj
;u mshdg urKh f.k ÿka md<u h<s;a lsisfjl=g lrorhla fkdjk mßÈ bÈ lsÍu i|yd lghq;= l< ;re‚hla iy ñ;=ßhka msßila ms<sn|j fk¿j m%foaYfhka j¾;d jkjd'

hෞjk iudc ixl,amhg wkqj ,enqKq remsh,a 75"000lska jev wrUd ;j;a remsh,a ,laI ;syla muK fhdojd fï md<u bÈ lsÍug fï ;re‚hka iu;aù ;sfnkjd'

mqxÑ ixl,amhlska .ula wdrlaId l< fï ;re‚hkaf.a l;dj wm Wmqgd .;af;a oiqka jdk.=ref.a f*ianqla msgqfjka'

iïmq¾K l;dj my;ska lshúh yelshs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.