ගෘහාධිපතිට මරු කැඳවන මෙන්න මෙ නිවාස දෝෂ ඔබේ නිවසෙත් තියෙනවද? අනිවා බලන්න


.Dydêm;sg ure le|jk fukak fu ksjdi fodaI Tfí ksjfi;a ;sfhkjo@ wksjd n,kak 
jdia‌;= úoHdj úYajl¾u jevj,g wh;a W;=ï Ydia‌;%hls' th yßhdldrj oekf.k lghq;= lsÍu jeo.;a fõ' ksmqK;ajhla‌ ke;=j lghq;= lsÍu fyd| ke;' fuys krl ksjdi ysñhdg muKla‌ fkdj ksji bÈlsÍug uQ,sl ie,iqï ilia‌ lrkakdg" WmfoaYlhdgo" mdo fnod ,Kq .idÿka Ys,amshdgo n,mdhs' ksjdi fodaIhla‌ we;s jQ úg f.ysñhd T;am,ùï" fldrùï" wxYNd. frda.dÈhg f.dÿreùuo" wl,ays ñhheuo jeks úmdlhka w;afjkjduhs' th jdia‌;= úoHdj m%ldY l< iDIsjre fmkajd § we;' zuhz kï uyd iDIsjrhd úiska rÑ; ˜‍uhu;h˜‍ kï fmdf;a fuh fyd¢ka meyeÈ,sj fmkajd we;' miq l,l ,xldfõ mçjrhl= úiska ˜‍uhsu;h˜‍ hkqfjka ldjH fmd;la‌o rpkd fldg we;' tys tla‌ ldjHhl fufia i|yka fõ'

ksisf,io jvqjka fkduoek - jerÈj lrñka ñ, f.k 

l;s ;u wUq ore iu.sk - f.hls whg wjev fhfok 

ta jvqf;u ñh f.diskd - krfl jeà ÿla‌ ú¢kd 

fujok uhsu; ;snqKd - jvqjks fldfyduo b;skd 

jvq is;hqre fï fokakd - rjgd wkaok .kakd 

tksid ÿla‌m;a jkakd - fmr bisjre lsõ fmkakd 

fuu Tjoka wkqj hï fiajdodhlhl= m%Odk u¾uia‌:dk kuhg mSvd we;sjk f,i ksjila‌ ie,iqï l<fyd;a ta fodaIhka ksid .Dydêm;shdg .Dydêm;skshg ore mrmqrg ud by; lS krl n,md wl¾uKHhj ñhhhs' frda.j,g f.dÿrefjhs' th taldka;hs' tla‌ l¾uhla‌ Tyqgu muKla‌ fkdj ksjdi ie,iqï l< jdia‌;= Ydia‌;%{hkag" .Dy ks¾udKlreg o fõ' mdmfhka ksoyia‌ ùug f,dald.% i;H yd O¾uh wkqj lsisodl fkdyelsh' tjka f.dÿre jQ uyd f.dvkeÕs,s" ksjdi fldka;%d;alrejka" jvqjka tod fldaám;shkag uyd f.j,a bÈlrñka yß yïnl, wh wo bkakg ;ukag lshd bvula‌ f.hla‌ ke;=j úkdYhg f.dÿrej wkd:j isák Ys,amsfhda wo uf.a .fï ksji wi,u ieneúkau isák nj i;Hhs' ta ksid fuu jdia‌;= úoHdYdia‌;%h fyd¢ka yß yeáhg oekf.k lghq;= lsÍu jeo.;a fõ' 

tfia ke;=j ;ekska ;ekska wyq,d.;a WmfoaYkhka wkqj fyda fkdoek lsÍug hdukï ;udg .=Kodhl fkdfõ' 

ksjila‌ bÈlsÍfï§ uQ,sl isoaOdka;hla‌ jkafka .Dyysñhdg iSfyk Y=N kel;la‌ m<uqj ilid .ekSuhs' th Tyqg wjevla‌ fkdjk kel;la‌ úh hq;=hs' B<Õg .Dy msKa‌vh j¾.lr .<md§u" fIdvi .Dy Ôú;h wkqj Tyqg iqÿiq .Dyh f;daard§u fo;sia‌ oajdrm, ks¾foaYhka wkqj oajdr igyka lr§u jdia‌;= kr pl%h u¾uia‌:dk mSvd fkdjk f,i mdo fnod§u wd§ kS;s Í;s fkdoek jdia‌;= úoHd ks¾udKfhys fh§u Tyqf.a wdhqI flálr .ekSula‌ fukau fuf,dj yd tf,dj l,amdka;rhla‌ ÿlg m;aj uyd mdm l¾uhlg wiq fõ' 

ta ksid ksjil W¿jyq ;eîuo m%Odk ;ekla‌ .kS' m%Odk W¿jia‌i f,i wms .Kka .; hq;af;a f.g l=uk Èidjlska fyda we;=¿jk W¿jia‌ihs' fuh wksl=;a W¿jyq j,g jvd f,dl= úh hq;=hs' rcjre rcue÷re" ud,s.d" ukaÈr yd l=vd fmd,aw;= mef,a Wjo ;u ys;g tk tk ;ek w,xldrh i|yd W¿jyq ;eîfuka ksjeishkag wjev isÿfõ' È. m<, .eko ie,ls,su;a úh hq;=hs' m%Odk fodrg wms lshkafka ux., W¿jia‌i lshdh' tfia lshkafka rgl uyrcq uyd wud;Hjre m%N+jre muKla‌ fkdj tys mÈxÑ ksjeishka t<shg Y=N .uka i|yd ks;ru msgjkafka;a" ukd,shla‌ ukd,fhla‌ lekaoka tkafkao fï W¿jia‌i ;=<skah' ta ksid thg ux., W¿jia‌i lshd lsh;s' mE,fodr ke;fyd;a msgqmi fodr l=vdúh hq;= w;r wksl=;a yeu W¿jia‌ila‌u l=vd úh hq;=hs' mE< fodßka wm lrkafka wmøjHhka thska msg;g oeóuhs' úfYaIfhkau fkdfmfkk N+;m%dKhska ta wi, .ejfia' ;jo msgqmi fodfrka we;=¿jkafkao ryfia msgjkafkao fydrekah' 

ux., W¿jia‌i ;nkafka ksjil msysá fyd|u mdohlh' tfia ke;sj W¿jyq ldurj, ueo ì;a;sj, wdÈfha wY=N mdoj, fyda Nødß;a;d hk fldgia‌j,g wiqùu N+ñ kd.hdf.a ysfia" msfÜ" j,s.fha uq,a ., ;eîu" ksjfia È." m<, fodaI iys;ùu ksid ksjeishkag wl,a urK we;=¿ wY=N m,hka we;sfõ' 

kjNd.x .Dyx lD;ajd 

mdj N.ka;= ola‍IsfKa 

;%hs Nd.x W;a;f¾ ld¾hx 

fYaIx oajdr m%lD;s ;x 

fuhska lshfjkafka jfuka oajdrhg we;=¿ fjkq Nd. kjhg fn¥ ksjfia ol=Kq me;a;g Nd. myla‌o jï w; me;a;g Nd. ;=kla‌ yer b;sß fldg ta fodr ;nkafka hEhs hkq jdia‌;= úoHd kS;shhs' 

mqrdKfha toji bÈlr we;s wfma rfÜ fn!oaO ieoeyej;=kaf.a wm f,dõ;=re nqÿkajykafia Ôjudkj jev isák uqÿka u,a lvjk Y%S o<od ud,s.hg fldá ;%ia‌;hka fndaïn .id iqkq úiqKq lrkak yeÿjo wnu,a f¾Kqjl ;rïj;a ydkshla‌ fkdjqfKa tod tys fodr" W¿jyq" lvq¨‍ wdÈh ;eîfï§ YíofodaI" f.dafIak ia‌:drfhka m%:ux Ys,la‌ hkqfjka" fnr y~ jhd rUka .id Yío mQcdjka yd mqo mQcdjka ;nd úIaKq c.;a ud;d" úYajl¾u c.;a ud;d wd§ úYajl¾u ia‌f;%da;%o ˜‍ffl,dia‌˜‍ fyaul+fg ysu.sß;s,fha ukaÈf¾ fïre isxfÛ iy úIaKq ia‌f;%da;%o uka;% ia‌f;%da;%o .hd ks¾udK Ys,amshd m%Odk jvqld¾ñl ;ek kele;a tal rdYsù we;s jQ bry| uq,afldg fmdf<dj uq,afldg iDISka ìysl< ˜‍fcHd;sI úoHdj˜‍ yd W;=ï jdia‌;= úoHdj ñksidf.a oEf;a msysá weÕs,s yd tys msysgd we;s mqrela‌ Wmfhda.S fldg f.k ta wkqYdrfhka ks¾udKh lr bÈlsÍfï jdia‌;= úoHdfõ we;s uyd f;afcda n,h ksid neõ tlfy,d lsj yelsh' jdia‌;= úoHdfõ úYajl¾u Wmfoia‌ wkqj fodrgq fufia j¾. fldg bka ie,fik Y=Nd Y=N fi; fufiah' OdkH j¾.hg wh;a fodrgq kef.kysr Èidjg mu‚' fodrgqj jia‌;= jk Ok NjfNda. iïm;a .,d ths' th Y=Nhs' ch j¾.hg wh;a fodrgqj ol=Kq Èidjg muKla‌ we;s fodrgqj i;=g iy úch.%yKh ,ndfohs' Y=Nhs' kkao j¾.hg wh;a fodrgqj kef.kysr yd ol=Kq Èidjg we;s fodrgqj ia‌;%S úkdYh we;s lrhs' wY=Nhs' ufkdardu j¾.hg wh;a fodrgqj ngysr yd ol=Kq Èidjg we;akï iem iïm;a ,ndfohs' b;du Y=Nhs' iuqL j¾.hg wh;a fodrgq kef.kysr" ngysr" ol=Kq Èidjg we;akï iem iïm;a iy nj fnda. f.kfoa' Y=Nhs' ÿ¾uqL j¾.hg wh;a fodrgqj W;=re Èidjg muKla‌ kï fuu ksjdi wjdikdjka;hs' W.% j¾.hg wh;a fodrgq W;=re kef.kysr Èidjg muKla‌ kï ÿla‌ lror mSvd udkisl wiyk T;am, frda." wxYNd. yd ksOka .; frda. we;s lrhs' T,audo" msia‌iq muKla‌ fkdj wl,a urK mjd we;sfõ' ßmqo j¾.hg wh;a fodrgq W;=re" ol=Kq Èidj, muK we;akï i;=re Nh we;s lrhs' wY=Nhs' O;o j¾.hg wh;a fodrgq W;=re" ol=Kq" kef.kysr Èidjg muKla‌ kï udkisl i;=g yd Ok iïm;a ,efí' b;du Y=Nhs' kdY j¾.hg wh;a fodrgqj W;=re" ol=Kq Èidjg muKla‌ kï ksji l%ula‌ l%ufhka úkdY ù hhs' b;du wY=N ksid fodrgq ;eîfuka j<lskak' wl%dkao j¾.hg wh;a fodrgq W;=re" kef.kysr" ngysr Èidjg we;akï f.ysñhkag ÿl" fYdal we;s lrhs' wY=Nhs' úmq, j¾.hg wh;a fodrgq W;=re" ol=Kq" ngysr Èidjg we;akï iem iïm;a ,efí' b;du Y=Nhs' úch j¾.hg wh;a fodrgqj W;=re" ol=Kq" kef.kysr" ngysr ÈYd.; lr we;akï hi biqre Okh iem" iïm;a" nj" fnda. fkdwvqj ,efí' ksjeishkag fnfyúka úYsIag Y=N m, Wodlrhs' fuu fodrgq wY=N ia‌:dkj, we;akï fcHd;sI úYdorhkaf.a Wmfoia‌ u; kel;a idod .,jd kej; h<s ilia‌ lr .ekSfuka lror ndOd úm;a úhjq,a wdÈfhka ñ§u Tn i;=hs' W¿jyq ;nkafka ì;a;shlg" fodrla‌ iúlrkafka W¿jia‌ig túg fodr W¿jyq kï fõ' fodr W¿jyq ;eîfuka ksjila‌ fõ' tjka ksjdi by; oela‌jQ wdldrhg myf<dia‌ jeoEreï f,i j¾.fldg we;' 

úfYaIfhkau ksjfia ldur fyda bÈßmsg ldur rjqïj fkdiEÈh h;=h' jD;a;dldr u;skao fï hkqfjka rjqï ldur fkd.; hq;=h' tjeks yev;s ldur uyckhd .ejfik je÷ï msÿï mj;ajk fjfyr úydr fmd;.=,a m,a,s fldaú,a jeks mQckSh ia‌:dk i|yd fh§ug Wmfoia‌ § we;' 

.=ma;úoHdfõ§" iduúksiqre foaYnkaÿ" 
ðkodi tÈßisxy 
fmd,sish msgqmi - rUqla‌lk 


w;¾cd,fhka Wmqgd .ekSuls

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.