ආරුගම්බේ මුහුදින් හමු වූ අම්තා බුදුන් වහන්ස‍ේ මෙන්න


wdre.ïfí uqyqÈka yuq jQ wï;d nqÿka jykai‍ේ fukak
m‍ො;=ú,a wdre.ïfí uqyqÿ ;srh‍ේ úis;=re uiqka w,a,ñka isá o‍fo‍fkl=g nqoaO m%;sud wkqrejla yuqù we;s nj wm jd¾;dlre i|yka lrkjd'

fuu m%;sudj miqj wod< mqoa.,hska fofokd j‍fr< ðú; wdrlaIl ks<Odßka yg Ndr§ we;s w;r tu nqoaO m%;sudj uydhdk nqÿ oyug wh;a wï;d nqÿka jykai‍ේ wKqrejla njhs yÿKdf.k ;sfnkafka' 

u‍fu nqoaO m%;sudj miqj wïmdr mqrdúoH ks<OdÍkag Ndrÿka njhs wm jd¾;dlre jeäÿrg;a i|yka lf<a' Loading...

No comments:

Powered by Blogger.