ලොව හොඳම ගණිකාවන් සිටින්නේ රුසියාවේ බව ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පූතින් පවසයි.


f,dj fyd|u .‚ldjka isákafka reishdfõ nj ckdêm;s õ,Èó¾ mQ;ska mjihs'
reishdfõ ckdêm;sjrhd ta nj i|yka lf<a" 2013 f,dal rE /ðk ;r.h wjia:dfõ fudialõ kqjr ßÜia ld,agka fydagf,a fvdk,aâ g%ïma .‚ldjka iu. isák wdldrh oelafjk ùäfhda mghla reishdj i;=j mj;sk njg m< jQ jd¾;d iïnkaOfhka m%;spdrh m<lrñks'

tu fpdaokdj ;rfha neyer l< õ,Èó¾ mQ;ska" bka wk;=rej fufiao mejiSh( —Tyq iodpdrhla ke;s fl,af,da n,kak fydgf,alg Èjqj lsh, uu ys;kafka kE' yenehs b;ska wfma ta fl,af,da" f,dafla fyd|u fl,af,da lsh, lsisu ielhla kE'˜
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.