අලුත විවාහ වූ පූජා උමාශංකර්ගේ රඟපෑම නතර වෙයි..?


w¨‍; újdy jQ mQcd WudYxl¾f.a rÕmEu k;r fjhs''@ 
miq.shod ryfiau újdy ù rg .sh njg jd¾;d m<jQ iskud ks<s mQcd WuYxl¾ ish újdyfhka wk;=rej m%:u jrg ta .ek l;d lr ;sfí' flfia fj;;a weh újdy jQ ieñhd .ek jeäukla úia;r fuys§ fy<s lr ke;'

wehf.ka weiQ m%Yak j,g ,ndÿka ms<s;=re fufiah'

mQcd fudlo fydfrka nekafoa@
fydfrka fkfuhs' frðiag%d¾ <Õ w;aika lr,d' mjq,a folu Tlafldgu lsh, ;ud nekafoa'

Thdg ;shk m%isoaêfha yeáhg ,xldj fy,af,kak u.=,la .kak ;snqKd fkao@
fldÉpr f,dl=jg fjäka tl .;a;;a wka;sug uuhs uy;a;hhsfk Ôj;a fjkafka' fndrejg fidaNfkag i,a,s kdia;s lrkak uu leu;s kE' jeämqr i,a,s ;shkj kï uu leu;shs ta i,a,s peßá jevj,g fokak'

Thd tfyu taj lrkjo@
tal uf.a úfkdaodxYh' wrKdhl wkd:jQjkag ux ta ojiaj, frÈ fnÿjd' oeka ta whg f.j,a 100la yok fm%dfclaÜ tllg Woõ lrkjd'

Thd bkaÈhka ks<shla fkao@ nekafo;a tfykauo@
uu bkaÈhka ks<shla fkfuhs' ux ,xldfj fl,a,la' uf. wïud isxy, fn!oaO ux bmÿfka fld<U' ux nekafo;a ,xldfj fld,af,la' ux bkafk;a ,xldfj' isxy, yd fou< fyd|g l;d lrkjd' uf. ;d;a;d bkaÈhka cd;slfhla ksid uu bf.k .;af; bkaÈhdfj' tÉprhs' ux oeka ,xldfõ fyd|u fl,a,la' ug biair *s,aï j,g fjk wh ví l<d' ta;a iß.u *s,aï tlg uf.uhs lgyv' biair ug ;snqK isxy, fm%dkjqkafiaIka m%Yafk oeka yodf.k ;sfhkafk'

uy;a;hdf.k rÕmEug ;yxÑhla ;shkj¨‍ fkao@
kE uy;a;hdf.ka úfrdaOhla kE'thdf.ka iydh ;sfhkjd'yenehs uu óg miafi álla mßiaiug f;drf.k ;uhs rÕmdkafka' oekg kï ux ueß l<d ú;rfka' ug fmdä fí%la tlla ´k fj,d ;shkjd' uef¾Ê ,hs*a tl ug yqre kEfk' ug fiÜ,a fjkak fmdä ld,hla ´k' Bg miafi wdfh;a *S,aâ tlg hdú'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.