පුහුණුකරු අතින් ගැහැණියක් වූවා යැයි කියා විදුහල්පතිනිය සිසුවියට කළ වැඩේ


mqyqKqlre w;ska .eye‚hla jQjd hehs lshd úÿy,am;sksh isiqúhg l< jefâ 
ud,fí Y%S rdyq, nd,sld úÿyf,a l%slÜ mqyqKqlre f,i lghq;= lrk lS¾;s rdcmlaI kue;s mqoa.,hd miq.shod ;uka hgf;a ldka;d l%slÜ lKavdhfï mqyqKqj ,nk 13 yeúßÈ isiqúhl rjgd le,Ejlg /f.k f.dia ìh¾ fmdjd w;jrhg W;aidy lrñka isáh§ fmd,sia w;awvx.=jg m;a úh'

isiqúhj ck Y+kH le,E fmfoilg ish jdykfha kxjdf.k hk whqre .ek isiqúh tjQ tiatïtia tlla u.ska oek.kakg ,enqK ñ;=ßhl msysgù fmd,sishg iemhQ T;a;=jla ksid fï wdldrhg Tyqj fldgq úh'

isoaêfhka miq wod< mqyqKq lrejd fmd,sia w;awvx.=jg m;ajQ kuq;a ud,fí Y%S rdyq, nd,sld úÿyf,a úÿy,am;skshg mlaImd;S mqoa.,fhl= nj lshk fuu mqyqKqlre fírd.kakg isiqúh ì,a,g §fï wmQre wdldrfha ms<sfj;l úÿy,am;sksh isák njg oeßhf.a foudmshka lreKq okajd we;'

 fï jkúg lrorhg ,lajQ isiqúhg mx;s ;ykulao mkjd we;'

jd¾;djk wdldrhg isoaêh ieflúka fufiah'

miq.sh ckjdß m<uqjeksod WoEik isiqúhf.a ksjig meñ‚ nj lshk fuu mqyqKqlre iqn Èkhla ksid ksjeishka msßkeuQ lsßn;ao wkqNj lr f;a îfuka miqj fld<U l%Svd msáhl§ isÿ lrk mqyqKq lghq;= i|yd fuu oeßhj /f.k hk nj;a ;j;a 5 fofkl= iu. jdykfha legqj hk ksid wdrlaIdj .ek l,n, úhhq;= ke;s nj;a ksjeishkag okajd ;sfí'

ñka fmr wjia:dj, § o Èh‚hka mia fofkl= f.a lKavdhula fuu mqyqKqj i|yd le|jdf.k f.dia .eg¨‍ u;= fkdjQ ksid;a th mqyqKqfõ w;HjYH fldgila jk ksid;a ksjeishka thg bv§ ;sfí'

isiqúh iu. hoa§ .uka ud¾.fha fjkila isÿùu ksid;a wfkla wh jdykhg .ekSula isÿjQfha ke;s ksid;a ta ms<sn|j isiqúh mqyqKq lref.ka úuid we;s w;r b;sß wh kxjd.kafka lE.,af,ka njo bka miqj ;fmdajfka hk njo Tyq mjid we;' ta wkqj ta .ek ielhla we;sùu ksid .,s.uqj m%foaYfha fjfik  ñ;=ßhla fj; iQCaIu whqßka flá m‚jqvhla fhduqlrkakg weh lghq;= lr ;sfí'

lE.,a,g wdikakfha§ ;snyhs fkao wid lvhl kj;d fldldflda,d fnda;,hla ñ,g .;a Tyq wehg fndkakg § ;sfí'

th îfuka miqj ;ukag u;a .;shla oekqK nj;a bka tydg foaj,a wu;l jQ nj;a mjid ;sfí'

^mqyqKqlre tu îu j¾.hg u;a øjHla ñY%lr fndkakg § we;soehs oeka iel u;=j ;sfí'&

fudjqka fofokd miqj le,Ejla we;=<g f.dia ;snqK w;r jdykh ckY+kH fmfoil kj;d Tyq wehg w;jr lrkakg W;aidy f.k ;sfí' fï w;rjdrfha tiatïtia ,enqK ñ;=ßh È.ska È.gu wehj wu;oa§ W;a;r fkd,eîu ksid lsishï nrm;, fohla isÿj we;s njg iel we;sù fmd,Sish oekqj;a lr ;snqK w;r jdykh ms<sn| fidaÈis lr m%foaYjdiSkaf.a ux i,l=Kq wdrxÑo .<mdf.k lE.,a, ;fmda jkfha le,Ej mSrd fmd,sish fofokdj fidhdf.k ;sfí' w;awvx.=jg m;ajk úg isiqúh wêl f,i u;aj isá w;r mqyqKqlre o u;aj isg we;'

miqj isiqúhg isÿ l< ffjoH mÍlaIKfha§ wehg ,sx.sl w;jrhla isÿù ke;s njo Tmamqù ;sfí'

isoaêfhka miq úÿyf,a me;sr.sh wdrxÑh ù we;af;a oeßh yd mqyqKqlre w;r l,;a ;siafia mej;s fkdukd weiqrla ksid fujeks ÿr neyer .ukla fhdodf.k leue;af;ka fofokd tl;=jQ l;djls'

ta ksid kej; oekqï fok;=re Èh‚h mdi,a fkdtjk f,i ud,fí Y%S rdyq, nd,sld úoHd,fha úÿy,am;sksh Èh‚hf.a ujg mjid we;' mdif,a ßhÿre fkdue;s wjia:dj,§ úÿy,am;sksh mdi,g /f.k tau ksjig /f.k hdu yd fjk;a .uka i|yd ßhÿre f,io lghq;= lrk fuu mqyqKqlre fírd.ekSu i|yd weh fmd,sishgo idlaIs imhd we;ehs oeßhf.a foudmshka fï isoaêh .ek woyia olajñka okajd we;'

úÿy,am;sksh lrorhg m;ajQ isiqúhg Wmldr lrkq fjkqjg wehg wmjdo ke.Su widOdrK nj lshñka foudmshka fï jkúg wOHdmk n,OdÍkag fukau ckm;sgo ,sms ,shd we;'

isoaêh iïnkaO fmd,sia mÍlaIK ;ju wjika ke;'
Loading...

1 comment:

  1. Your Topic for the story is also not good for her. She has not been raped.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.