තාත්තව පාව දීලා ජහ ජරා වැඩක් කරපු තරුණියට අවසානයේ හිමි වූ කළු පැල්ලම


;d;a;j mdj §,d cy crd jevla lrmq ;re‚hg wjidkfha ysñ jQ l¿ me,a,u
ke;s neßlug" nv.skakg iy lr.kak fohla ysf;kafka ke;slug ñksiaiq fydrlï lrkjd' tfyu whg mõ lsh,d lshk tfla f,dl= je/oaola keye'

yenehs fudkd jqK;a ta wh lrkfoa wkqu; lrkak nE'

ie,iqï lr,d lmá úÈhg fydrlï lrk wh;a bkakjd' ta wh kï we;a;gu fydre ;ud'

mlsia;dkfha ;sfhk r;a;rka nvq lfâlg wdmq ;re‚hla jákd rka ud,hla ldg;a fkdfmfkk f,i fydrlï lr,d' jefâ CCTV tflka udÜgq;a fj,d'

wdfhu;a ierhla weh ta lfâgu weú;a ud,hla fydrlï lrkak yokfldg lÜáhu wehj w,a, .kakjd'

weh je| jefgñka lÜáhg lshkjd ;d;a;g f.dvla wikSmhs fnfy;a .kak ´k ksihs fydrlï lf<a lsh,d' kuq;a t;ek bkak ljqre;a tl úYajdi lrkafka keye'

fudlo weh fomdrlau tlu jefâ l< ksid' wksl weh úiska jHdc ud,hla od,d ;ud Tßðk,a ud,h wrka hkafka'

w;mh fyd|g ;shdf.k ,iaikg bkak fï ;re‚h fydrlug wdfõ wehf.au krl ffojh ksid úh yelshs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.