ටයිටැනික් නැව ගිලෙන හැටිත් දැක්ක සයුරේ විසූ පැරණිම දැවැන්තයා ලොවට සමුදෙයි


ghsgeksla kej .sf,k yeá;a oelal ihqf¾ úiQ mer‚u oejeka;hd f,djg iuqfohs 
f,dj jhia.;u ;,auid jQ jhi wjqreÿ 105la muK jk ‘.%eks‘ ñhf.dia we;s njg jd¾;d fjkjd'

1976 jif¾ isg fuu ;,auid ms<sn|j úoHd{hska ksÍlaIKh lr we;s nj;a miq.sh Tlaf;dïn¾ ui isg .%ekS ms<sn|j f;dr;=rla oel.kakg fkd<enqKq nj;a Tjqka mjid ;sfnkjd'

f,dalm%isoaO ghsgeksla fk!ldj uqyqfoa .sf,kakg;a fmr isgu fuu ;,auid uqyqfoa Ôj;a jQ njg jd¾;d jkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.