අපලයට කල ශාන්තිකර්මයෙන් දරුවන් තනිකර නොඑන්නම ගිය බියුටි සැලුන් එකේ ඉෂාරා


wm,hg l, Ydka;sl¾ufhka orejka ;kslr fkdtkaku .sh ìhqá ie¨‍ka tfla bIdrd
foajd,hl lmqjl= úiska fmjQ hï Èhrhla‌ úI ù tu foajdrEVhg iyNd.sjQ ldka;djl fmf¾od ^ ^11 od& rd;%sfha ñh hefï mqj;la‌ ÿïu,iQßh m%foaYfhka jd¾;d jqKd'

bIdrd kï jk weh rEm,djkHh lghq;a; Ôúldj f,i lrf.k f.dia ;snqKq w;r bl=;a 11 jeksod rd;%sfha wehg lmqjd úiska Èhrhla‌ mdkhg §u fya;=fjka ñhf.dia‌ ;sfnkjd' bYdrd Wuhx.kS m%kdkaÿ 38 yeúßÈ foore ujla' weh ieñhdf.ka fjkaù isá whla jk w;r ;ukag u;=j we;s wm, yd fjk;a wfhl= úiska l< nj lshk fodaI iys; ;;a;ajhla‌ i|yd ms<sirKla‌ ,nd .ekSug wod< ldka;dj ish {d;s ke.‚hlo iuÕ foajd,hg meñK ;sfnkjd'

je,smekak.yuq,a, md,sh.dr jej wi, msysá foajd,hl§ lÜ‌gçhd úiska weh wdfõIfldg wjisysfhka hï Èhrla‌ mdkh lsÍug ,nd§ we;s w;r th mdkfhka miqj weh oeä wmyiq;djg m;aj lE .id ;sfnkjd' miqj weh ñhf.dia we;s w;r 
ielldr lmqjd ÿïu,iQßh fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.