ඉන්දියාවේ විනිසුරුවෝ එක්ක මැච් දිනන්න බෑ – එංගලන්ත නායකයාගෙන් පැමිණිලි


bkaÈhdfõ úksiqrefjda tlal ueÉ Èkkak nE - tx.,ka; kdhlhdf.ka meñ‚,s

bkaÈhdjg tfrysj bkaÈhdfõ l%slÜ ;r. ch.ekSug kï bkaÈhdfõ l%slÜ lKavdhu muKla fkdj mlaImd;S úksiqrejka"fkdyslauqk fma%laIlhkaf.ka t,a, jk wNsfhda.ho mrdch l, hq;=h'

tx.,ka;h iy bkaÈhdj w;r fojk T 20 ;r.fha§ bka§h úksiqre C Shamshuddin ,ndÿka jerÈ ;SrK ;r.fha ;SrKhg Rcqju n,mEï l, nj;a ta ;SrK ,ndÿka úksiqre iïnkaoj mshjrla .kakd f,i;a b,a,ñka tx.,ka; kdhl Thska fuda.ka ;r. ;Srl jrhdf.ka b,a,d we;'

Bfha mej;s ;r.fha§ bka§h kdhl flda,s ,l=Kq 7la ,ndisáh§ lvq,a, uqjd lsÍfï jro l,o ta wjia:dfõ fkdoejqK l%Svlfhl= f,io"wjika mkaÿ jdrfha ;SrKd;aul m<uq mkaÿfõ§ ,l=Kq 38 la ,nd isá fcd rEÜ ms;af;a je§ md wdjrKfha jeÿk mkaÿjlg lvq,a, uqjd lsÍfï jrog oeù .sh l%Svlfhl= f,i ,nd ÿka ;SrK fuf,i u; fíohg ;=vq § we;'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.