ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නිළියකගෙ දුවක් සමග අනියම් පෙමක


Y%s ,xld l%slÜ l%Svlfhla ks<shlf. ÿjla iu. wkshï fmul 
Y%S ,xld l%slÜ lKavdhu ksfhdackh l< l%Svlfhla m%isoaO rx.k Ys,ams‚hlf.a Èh‚hg fmï ne£u ksid ish ìß|f.ka Èlalidoh b,a,d ;sfnkjd'

fuu l%Svlhd fmï iïnkaOh mj;ajdf.k f.k hkafka fïjkúg úfoia rgl mÈxÑj isák rx.k Ys,ams‚hlf.a Èh‚h iu. njhs mejfikafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.