ඇමති චූන් පාන් තහනම් කරයි! අණ නොතැකූ චූන් පාන්කරුට ඇමති බිරිඳ දුන් දඬුවම


weu;s pQka mdka ;ykï lrhsæ wK fkd;el+ pQka mdkalreg weu;s ìß| ÿka o~qju
Wfoa mdkaorg lkafodialsßhdj bjish fkdyels hehs mjiñka tla weu;sjrfhla ;u ksji msysá mdf¾ ioaoh oudf.k mdka úlskSu kj;d ouk f,i weu;sjrhd wod, jHdmdßlhdg mjid ;sfnkjd' tu ksfhda.h wl=rg ms<smÈñka isá jHdmdßlhdg ojila weu;s wK wu;l ùula ksid uqyqK fokakg isÿj we;af;a uy;a wlr;eíhlgh'

weu;sjrhd ksjfia fkdisá ojil pQka mdka ioaoh weiqKq weu;s ìßh mr< ù" mdka uqo,d,s weu;s wdrlaIlhska ,jd l=o,df.kú;a Tjqka ,jdu fldagquia l< nj l‚ka fld‚ka wrxÑh'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.