සුරූපී නිවෙදිකාව නිවසේදී ගත් නිරුවත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට එකතුවෙයි


iqrEmS ksfjÈldj ksjfia§ .;a ksrej;a PdhdrEm wka;¾cd,hg tl;=fjhs 
b;d,sfha iqm%isoaO rEmjdysks kd,sldjl ckm%sh ksfõÈldjlg myq.sh ojil úYd, wlr;eínhlg uqyqKfokakg isoaO jqKd'

ta ;uhs wef.a ksrej;a PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,fha m%isoaOùu'

fï isÿùug uqyqK§,d ;sfhkafka jhi wjqreÿ 25la jk Diletta Leotta kï rEmjdysks ksfõÈldjhs'

weh l%Svd mqj;a iïnkaO udOHfõÈkshla o jkjd'

weh ;ukaf.a cx.u ÿrl:kfhka ,nd.kak ,o ;ukaf.au ksrej;a PdhdrEm lsysmhla weh úiska icloud .nvdjg we;=<;a lr ;sfnkjd'

wef.a icloud .sKqug we;=¿ jqk yeljreka msßila miq.sh ojil wef.a tu PdhdrEm fydr ryfiau Download lr tajd kej; wka;¾cd,fha m%isoaO lr ;sfnkjd'

fï mqj; ie,ùu;a iu. Diletta Leotta wef.a Üúg¾ .sKqu yryd mjid ;sfhkafka —yeu flfklagu ;ukaf.a YÍrh iu. wjYH foaj,a ksoyfia lsÍug mq¿jka lsh,hs˜
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.