ජනපතිගේ මරණය ගැන කී අනාවැකියෙන් විජිත් රෝහණ විජේමුණි ලෝක ඉතිහාසතවෙයි..


ckm;sf.a urKh .ek lS wkdjelsfhka úð;a frdayK úfÊuq‚ f,dal b;sydi;fjhs''
msú;=re fy< Wreufha m%Odk ld¾hdfha§ mej;s udOH yuqjl§ tu mla‍I m‍%Odk f,alï Woh .ïukams, uy;d fufia woyia m, lf,ah'

2017 jif¾ wdKavqfjka uyd mdjd§ï 3la

2017 iqn kj jirla lS mu‚kau fï jir iqn jkafka keye'  fï jir wiqnu jirla f,i b;sydi .;ùug kshñ;hs'  wms mkai,a m,a,s .syska wdYs¾jdoh wr.;a;d' ta jf.au olsk olsk flkdg m%d¾:kd lrkjd wms iqn kj jirla lsh,d'  kuq;a iqn kj jirla lshd me;+ mu‚kau  wd.ñl kdhlhskaf.a wdYs¾jdoh ,enq mu‚kau jirkï iqn jkafka keye' jir iqn jkak kï fï jif¾ wmsg Ôú; mß;Hd.fhka lghq;= lrkak fjkjd'

fï wdKavqj 2017 mdjd§fï jir f,i kï lr,d yudrhs'  ta ksid 2017 jir wms mskaìu iqrlsk jir f,i kï lrkjd'  fï jifrÈ wdKavqj uyd mdjd§ï ;=kla lrkak yokjd' fndfydaúg jif¾ m,fjks udi 3 ;=, fuh isÿúh yelshs'  bka m,uqjekak fou< fnÿïjd§kag wfma rg mQcd flfrk f*vr,a jHjia:dj ,nk ud¾;= udifha§ iïu;lr.ekSfï jEhul wdKavqj ksr;fj,d bkakjd'  fofjks ldrKh ;uhs ud¾;= ui jk úg tlagd .súiqu w;aika lr,d Y%S ,dxlslhkaf.a /lshd wji:djka fï wdKavqj n,hg f.k taug lghq;= l, bkaÈhdjg mQcd lsÍug kshñ;hs'  ;=kajk ldrKh ;uhs yïnkaf;dg Ökhg;a ;%sl=Kdu,h bkaÈhdjg;a fld<U m%Odk ceÜ folla ´iag%ේ,shdj yrd weußldjg;a ,ndfoñka fï uõìu f,dal n,j;=ka ;=kafofklaf.a fl<sìula njg m;alsÍugo kshñ;hs' fujeks n,j;=ka ihsm%ifha§ f,nkkfha§ úhÜkdufha§ n, wr., j, fhÿkq yeá oelalu wmsg fmakjd fï n,j;=ka tkafka hkak fkfuhs lshk tl' fï wÿro¾Ys fygla .ek fkdis;k wdKavqj fu;kg ;uhs fï rg ;,a¿lrkak yokafka'

fï uyd mdjd§ï ;=k mrdch lrk jir njg fï jir m;a lr.kakg rfÜ ck;dj wêIaGdk lr .;af;d;a ta fjkqfjka lem Wfkd;a 2017 iqn ùu flfia fj;;a wiqn ùukï j,lajd.kak yelsfõú'

ta jf.au fï uyd mdjd§ïj,g wdKavqjg ;sfnk f,dl=u ndOdj ;uhs uyiÕrejk' Wkajykafia,d Ôú; mß;Hd.fhkau lghq;= lr igkaj,g kdhl;ajh ÿka ksid ;uhs jir 2500 mqrdjgu fï rg /l .kak mq¿jka Wfka' fï wdKavqj ys;df.k bkakjd mkai,aj,g úúO wdñi mQcd yryd uyd ix>r;akh Èkd.kak mq¿jka lsh,d'  mkai,a j, úúO bÈlsÍïj,g wdKavqfõ iy úúO jHdmdßlhkaf.a uqo,a ,nd§u yryd uy ix>r;akh Èkd .ekSfï jHdmdrhla fï wdKavqj wdrïN lsÍug n,dfmdfrd;a;= fjkjd lshd wmsg f;dr;=re ,eî ;sfhkjd' fïl uyd ix>r;akhg l, n,j;a wmydihla' ukao b;sydifha ljuodj;a wdñi mQcdjkag hgù uyd ix>r;akh wfma uõìu mjd § keye'

W;=rg tl yekaola - ol=Kg ;j yekaola

fï cd;sjd§ wdKavqj rfÜ cd;sl iu.sh ìo oeóu ioyd uy n,j;a W;aiyhla orkjd'  miq.sh cQks udifha wdKavqfõ jrÈka id,dj hqO yuqod l|jqf¾ isÿjQ msmsÍu ksid foam, ydks jQ ck;djg wo fjk ;=re ksis mßÈ jkaÈf.jd wjika lr kE'  kuq;a miq.sh iema;eïn¾ udifha ls,sfkdÉÑh fmdÿ fj<o ixlS¾kfha we;=jQ .skafkka ydkshg m;ajQ fj<o ie,a j,g kï wdKavqj hqyqiq¨‍j jkaÈ f.ùug lghq;= lr ;sfnkjd' kuq;a ta .sks .eŒu wdKavqfõ jrola j;a iaNdúl úm;la j;a fkfuhs'

ol=fKa isxy,hkag tl yekaolska iy W;=f¾ fou< ck;djg ;j yekaolska fn§u yryd wdKavqj fï rfÜ ke;s cd;sjdohla jmqrñka bkakjd'  fou< ck;djf.a Woaf>daIKhl§ fmd,Sish lsß melÜ j,ska ix.%yd lrkjd'  ol=fKa  isxy, wh Woaf>daIKh lf<d;a lsß melÜ fkfï fmd,Sisfhka fokafka c, m%ydr' ke;akï negka m%ydr' isxy, yd fou< ck;djg fowdldrhlg i,lñka ck j¾. w;r ffjrh wfkdkH wúIajdih we;slrñka mej;=k ixysÈhdj;a fï wdKavqj úkdY lr ouñka isákjd'  we;s m%Yak ke;slrkak wdmq wdKavqj ke;s m%Yak we;s lrkak tmd lshk b,a,Su wms lrkjd'

ljghd rc f.oru ;nd.kak

udOH wud;HxYfha f,alï ;=ud m%ldY lrkjd úð; frdayk uy;d úiska ckm;s;=ukaf.a urKh .ek l,  fcda;sIH wkdjelsh fcda;sIhg tl. ke;s l=uka;%Khl m%;sm,hla f,i' ta jf.au úð;frdayk uy;dj fmd,sia wmrdO mÍlaIK fldÜGdIh úiska m%Yak lsÍula mjd isÿ l,d'  f,dl b;sydifhau wkdjels m,lsÍu ksid fmd,sisfha m%Yak lsÍïj,g ,lajq m,uq fcda;s¾fõÈhd úÈyg úð; frdayk uy;d b;sydi .; fjkjd' úfYaIfhkau bkaÈhdfõ ta jf.au ngysr rgj,a j, Wk;a fujeks wkdjels m%ldY lsÍï isÿ fjkjd'  kuq;a ta ldjj;a wdKavq fmr,Sfï l=uka;%K lrejka f,i i,ld kE'

wfma b;sydih .;a;;a Wkaudo Ñ;%d l=ußhg WmÈk orejd ish udud jreka urd rcjk njg l=ußh Wmka od fcda;s¾fõ§ka lshkjd' kuq;a ta udud jreka tu fcda;s¾fõÈhdj l=uka;%K lrefjl= f,i i,ld w;awvx.=jg .;af;a kE'  ysi .id oeuqfj;a kE'  ta jf.au wkaO fcda;s¾fõÈfhla  isß i. fnda yd f.dGdNh l=udrjrekaf.a md igyka yv wkqj mjikjd tala l=urefjl=g ysi oka fokak isÿfjk nj;a wfkla l=udrhd È.= l,la rfÜ md,kh f.kshk njg;a'  kuq;a ta fcda;s¾fõÈhd rdc l=udrjreka ueÍfï l=uka;%Khl isá njg fpdaokd t,a, fjka kE'

tjeks miqìul ;uqka o fcda;sIHh okakd njg mjik udOH wud;HxIfha f,alï ;=uka udOH yuq mj;ajñka fcda;s¾fõÈka l=uka;%K lrejka f,i yqjd oelaùug W;aiyd lrkjd'  kuq;a uyskao rdcmlaI hq.fha miq.sh ckdêm;sjrKh iufha uyskao rdcmlaI uy;d Èkkjd lsh,d jf.au t;=uka mrÈkjd lsh,;a fcda;sYHh fõ§ka ish wkd jels m, l,d' úð; frdayk uy;d;a lsõfõ uyskao rdcmlaI uy;d mrÈk njhs' kuq;a tod wms t;=uka l=uka;%K lrefjl= f,i yqjd oelajQfha ke'  Tyqj fmd,Sishg f.k .sfh;a kE'

fcda;s¾fõÈka wkdjels mejiSu Tjqkaf.a woyia m, lsÍfï ksoyi'  l,ska wdKavqfõ kE ta ksid wms iqrlaIs; lr ,nd fokjd lsh,d fï wdKavqj lsõjd  ksoyi ;uhs woyia m, lsÍfï ksoyi'  udOH wud;HxIfha f,alï ;=uka fïl l=uka;%Khla f,i mejiSu woyia mejiSfï whs;sh Wÿrd.ekSula jf.au udOH wud;HxIfha f,alï lshk ;k;=rg;a wf.!rjhla'

t;=uka fï udOH wud;HxIfha f,alï lshk ;k;=r óg fmr;a ydiHhg ,la l,d' jrla t;=uka udOH fj; ,smshla tõjd taldnoaO úmlaIh ta kñka yÿkajk tl kS;sh bÈßfha jrola lsh,d' t;=uka iS tia tka kd,sld n,m;% ;ykï l,d' ysre yd forK kd,sld j,g ;¾ckh l,d tu kd,sldj, n,m;% ;ykï lrK njg'  fï yeisÍï ksid wo Tyq úy¿ lrefjla fj,d ;sfhkjd ' wms ckm;s;=ukaf.ka b,a,Sula lrkjd' ckm;s;=uks Tn;=ukag ;sfnk fjfyilr Ôú;fha yeáhg rc f.or ljgfhla ;shd .;a;g wfma kï lsisu úreoaO;ajhla kE' uykqjr rc iufha;a wkaof¾ ysáhd' Bg l,skq;a wfma rcjreka .dj ljghka ysáhd'  kuq;a fï rdclSh ljghg ljghd ;k;=rg wu;rj udOH wud;HxIfha f,alï jf.a fjk;a j.lSï mejÍug kï wms úreoaOhs' ta ksid ljghkag ljglï lrñka Tn;=uka ,. bkak fokak' ta;a fjk;a j.lSï mjrkak tmd lsh,d wms ckm;s;=ukaf.ka b,a,d isákjd'

cd;sjd§ mokñka kvq ;Skaÿ ú.%y fkdlrkq

kvrdcd rúrdÊ uka;%S;=ukaf.a urKh ms,sno kvqfõ § cQßh úiska talu;slj ;SrKh l,d ish¿u ú;a;slrejka ksjerÈlrejka lsh,d' ta wkqj uyêlrK úksiqre;=uka lSrKh l,d ish¿ pQÈ;hka ksfodialr ksoyia lrkak'

fï ms,sn| úfõpkh lrk fou< cd;sl ikaOdkh jf.au cd;Hka;r n,fõ. j,ska kv;a;=fjk rdcH fkdjk ixúOdk j, tfyhshka" t;ek fyÈfhda uydpd¾hjreka f,aLlhka fï ish¿ tkaÔ´ msßia fï kvq ;Skaÿj ms<s.; fkdyels nj lshkjd' fya;=j f,i olajkafka cQß iNslhka isxy,ùu'  W.;a kS;s{ uy;aufhla lshkjkï fukak fï idlaIs kvqfõ§ bÈßm;a jqkd fï idlaIs u; fudjqka ksoyia lsÍu ke;skï ksjrÈlrejka f,i m%ldY lsÍu kS;shg mgyeks lsh,d wms ysi kud tjeks ú.%yhla ms<s.kakjd' kuq;a cQß iNslhka isxy,ùu ksid ;Skaÿj ms<sfkd.kakjdkï th cd;sjd§ m%ldYhla' wms;a fYaIaGdêlrKhg úúO wjia:dj, msú;=re fy< Wreuh f,i .syska ;sfhkjd' wfma iuyr kvq j,§ wfma me;a;g ;Skaÿj ,enqkd' tla kvqjl§ ud n,dfmdfrd;a;= jk ;Skaÿjg tfrys  ;Skaÿjla ;uhs ,enqfka' kuq;a uu ljr ljodj;a lsõfõ kE fYaIaGdêlrKhg kdhl;ajh fokafka fou< cd;slfhlah ta ksid tu ;Skaÿj wmsg ms<s .kak neye lsh,d'

wms we;eï kvq ;Skaÿ udOH yuqj,§ l¾lI f,i úfõpkh lrd, ;sfhkjd' kuq;a wms ljodj;a cd;shj;a .uj;a kuj;a kEoEfhda ksidj;a tu kvq ;Skaÿ ms,s.kak nE lsh,d'  wms kvq ;Skaÿ kS;shg wkqj ú.%y lr,hs lshkafka fï kvq ;Skaÿj kS;shg mgyekshs' ta ksid wmg fï ;Skaÿj ms<s .kak nE lsh,d'  kuq;a wdKavqju kv;a;= lrk cd;Hka;r n,fõ.j,ska hefmk fï rdcH fkdjk ixúOdk udOH bÈßhg weú;a kvq ;Skaÿ cd;sjd§ fldakfhka ú.%y lrkjd'  fï ksid ck j¾. w;r ke;s m%Yak we;sùfï wjOdkula ;sfhkjd ' fïh tl me;a;lkska cd;sjdoh weúiaiSula jf.au wfkla me;af;ka wêlrKfha iajdëk;ajhg yd .!rjhg lrk uy le,,la'  wms wêlrKfhka b,a,d isákjd fujeks wêlrkhg wmydid;au; m%ldY lrk wh .ek wêlrKh úiska ;Skaÿjla fkd.;af;d;a wfma wêlrKh .ek iudc úYajdih ke;sfjkjd' wksla me;af;ka mqxÑfohla wfma uyd ix>r;akh me;af;ka lg je/oaola fjÉp .uka cd;sjdoh jmqrkfjda lsh,d Wkajykafia,d w;awvx.=jg wrf.k kvq odk fï wdKavqj ta jf.au jE,aäka ndiaf.a fmd,Sish kvq ;Skaÿ cd;sjd§ wdldrfhka úfõpkh lrk tkaÔ´ b;a;ka yd fou< cd;sjd§ uka;%Sjrekag;a tfrysj lsisÿ mshjrla fkd.ekSfuka fmd,Sisfha kS;sh keófï ;ru kï uekúka m%o¾Ykh fjkjd'

- wrúkao w;=fldar,
http://lankacnews.com

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.