ඇන්ජෙලෝ මැතිව්ස් පිය පදවිය ලබයි ?


wekafcf,da ue;sõia msh moúh ,nhs @ 
Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï kdhl wekafcf,da ue;sõia wo rd;%S ^23& ,xldjg meñŒug kshñ; nj jd¾;d ù ;sfnkjd'

Tyq iuÕ ;j;a l%Svlhka fofofkl= meñfKk njg;a f;dr;=re jd¾;d fjkjd'

kuq;a fï ms<sn|j l%Svd wud;HxYh okqjïj;a lr,d keye lsh,d ;uhs tu wud;HxYfha m%ldYlfhla i|yka lf<a'

Y%S ,xldj iy ol=Kq wm%sldj w;r Bfha ^22& fcdyekakian¾.a kqjr meje;s ;r.fhaÈ ue;sõia mdofha wdndOhlg ,lajqKd'

wekacf,da ue;sõiaf.a ìß|g wo fyda Bfha Èkfha ore Wm;la isÿfjÉp ksid Tyq yÈisfha ,xldjg tk  njhs ks, fkdjk wdrxÑ ud¾. j,ska jd¾;d jqfKa'

kuq;a Tyq Y%S ,xldjg meñŒug fya;=j l=ulao lshd fuf;la ks, jYfhka wdrxÑ ù keye'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.