ශ්‍රී ලංකා ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයෙන් වීසා නැතුව ගමන් කළ හැකි රටවල් මෙන්න!


Y%S ,xld .=jka .uka n,m;%fhka ùid ke;=j .uka l< yels rgj,a fukakæ 
nyudia - ùid wkjYHhs - udi 3
nd¾nfvdaia - ùid wkjYHhs - udi 6
fnd,Súhdj - Visa on arrival - Èk 90
nqrekaä - Visa on arrival - Èk 30
ldïfndaðhdj - Visa on arrival
flama j¾â - Visa on arrival
Ökh - VISA on arrival for Official Passport holders - Èk 30
fldfudfrdaia - Visa on arrival
ðfndaá - Visa on arrival
fvdñksld - Visa on arrival - udi 6
blajfodarh - ùid wkjYHhs - Èk 90
.eïìhdj - ùid wkjYHhs
f.%kdvd - ùid wkjYHhs - udi 3
.skS ìijq - Visa on arrival - Èk 90
yhsá - ùid wkjYHhs - Èk 90
bkaÿkSishdj - ùid wkjYHhs - Èk 30
brdkh - ùid wkjYHhs - udi 01
f,fidaf;da - ùid wkjYHhs - Èk 90
uev.ial¾ - Visa on arrival - Èk 90
u,dú - ùid wkjYHhs - Èk 30
ud, Èjhsk - Visa on arrival - Èk 30
fudßfÜkshdj - Visa on arrival
uhsfl%dakSishj - ùid wkjYHhs - Èk 30
fudieïìla - Visa on arrival - Èk 30
fkamd,h - Visa on arrival - Èk 90
m,jQ - Visa on arrival - Èk 30
Ydka; lsÜia iy fkaúia - ùid wkjYHhs
Ydka; úkafiakaÜ - ùid wkjYHhs - Èk 30
fiks.,a - Visa on arrival
iS fI,aia - Visa on arrival - Èk 90
isx.mamQrej - ùid wkjYHhs - Èk 30
áfuda¾ f,iaf;a - Visa on arrival - Èk 30
fgdaf.da - Visa on arrival - Èk 7
gqjd¨‍ - Visa on arrival - Èk 30
W.kavd - Visa on arrival - Èk 90
jkqjdgq - ùid wkjYHhs - Èk 30
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.