මැතිව්ස් නායකත්වයෙන් ඉවතට ? ටෙස්ට් රංගනට, එක්දින චන්දිමාල්ට, විස්සයි විස්ස මාලිංගට


ue;sõia kdhl;ajfhka bj;g @ fgiaÜ rx.kg" tlaÈk pkaÈud,ag" úiaihs úiai ud,sx.g
Y%S ,xld l%slÜ msf,a we;s kdhl;ajfha w¾nqohg úi÷ula ,eî we;s nj l%slÜ wNHka;r wdrxÑ ud¾. Tiafia f;dr;=re jd¾;d jqKd'

ta wkqj Y%S ,xld fgiaÜ msf,a kdhlhd f,i rx.k fyar;a f;dardf.k we;s nj;a tlaÈk kdhlhd f,i ÈfkaIa pkaÈud,a f;drdf.k we;s nj;a úiaihs úiai kdhlhd f,i ,is;a ud,sx. m;alr we;s nj;a wdrxÑ ud¾. Tiafia oek.kakg ,efnkjd'

wekacf,da ue;sõiaf.a kdhl;ajfha we;s jQ ÿ¾j,;d fya;=fjka ;rÕ mrdch jQ njg miq.shod fndfyda msßila Tyqg fodaIdfrdamK t,a, lr isá w;r Tyqf.a wid¾:l;ajh fya;=fjka fuf,i kj kdhlhska m;alr we;s njhs wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a i|yka lrkafka

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.