හිටි හැටියේ ගිනිගන්නා පල්ලෙබැද්ද අද්භූත නිවසේ සැබෑ කතාව


ysá yeáfha .sks.kakd m,af,neoao woaN+; ksjfia ienE l;dj 
m,af,neoao .,amdh m%foaYfha msysá ksjil bfí .sks.ekSï yg.ekSfï isoaêhla ksid wdkafoda,khla we;sj ;sfí'

fuu ksjfia jdih lrk wh mjid we;af;a fuu .sks.ekSï ksid ksjfia mßyrKh lrk w,audßhla we;=¿ .Dy NdKav yd ,smsf,aLk wdÈh oeù.sh njhs'

fuu wyUq isÿùu l,n,hg m;a ksjeishka  w;HjYH ,sms f,aLk wi,ajdiS ksjil w,audßhla u; ;ekam;a lr we;af;a wdrlaIdjgh' kuq;a Tjqka uú;hg m;a lrñka tajdo .sksf.k we;'

m%foaYfha bvï ysñ jeú,slrefjl= jk ohdr;ak uy;df.a ksjfia fuu isoaêh isÿj we;' Tyq ta .ek fufia mjihs'

‘uq,skau myq.sh 14 jkod yji 5 g ú;r fldmamrd uvqfj ;ud .skak yg.;af;' wms j;=r od,d .skak ksjqjd'ál fõ,djlska ksjfia w,audßh .sks.;a;d' tal;a ta ief¾ j;=r od,d ksõjd' wms t<shg weú;a nfha ysáfha ksjfia we;=f, ljqrej;a ysáfh kE' mqÿfu lshkafka ta ief¾ fïihla háka .skakla weú;a ;snqKd' fï wdldrfha isÿùï 14 "15 ojia foflau isÿjqKd' wfma ¥ ,sms f,aLK ál w,a,mq f.or w,audßhla Wäka ;sh, weú;a miafi n,oaÈ tal;a .skswrka‘

m%foaYjdiSka mjikafka fuh wukqiai n,fõ.hla ksid isÿjk fohla njhs'

kuq;a fld<U ffjoH mSGfha úfYaI{ ufkda ffjoH kùka rkaje,a, woyia olajñka lshkafka fuh ñksia l%shdldrlula úh hq;=u njhs' lsisfjl= ys;du;d .sks.eîulska ñi fjk;a fohlska fujekakla isÿùug bvla ke;s njhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.