හම්බන්තොට උණසුම් වෙයි, මහින්දටත් හදිසි ඇමතුමක්, පෙලපාලියේ ආ පිරිසට කඳුළුගෑස් වැදුනේ මෙහෙමයි - වීඩියෝ


yïnkaf;dg WKiqï fjhs" uyskaog;a yÈis weu;=ula" fm,md,sfha wd msßig l÷¿.Eia jeÿfka fufyuhs - ùäfhda
yïnkaf;dg" ñßÊcú, ixj¾Ok l,dmh t<s oelaùfï W;aijhg fmd,Sish l÷¿ .eia m%ydr t,a, lsÍu;a iuÕska tys WKiqï ;;ajhla we;sjqKd'

fm,md,shl meñ‚ msßila W;aijhg ndOd t,a, lsÍu ksidfjka fuu WKiqï ;;ajh yg.;a w;r fuu úfrdaO;djhg kdu,a rdcmlaI we;=¿ yïnkaf;dg ck;dj tla/iaj isáhd'

isoaêh ms<sn|j ÿrl:k weu;=ula uÕska ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIo oekqj;a lr we;s w;r fï jk úg fmd,sish yd úfYaI ld¾h n,ldh yïnkaf;dg" ñßÊcú, wdY%s;j fmd,sia /lj,a fhdod we;s njhs oek.kakg ,efnkafka'

fï tu WKiqï wjia:dfõ ùäfhdajhs''''''
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.