ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු ආයෝජනයක් සිදුකර නැතැයි වොක්ස්වැගන් ආයතනය දන්වයි


Y%S ,xldfõ lsisÿ wdfhdackhla isÿlr ke;ehs fjdlaiaje.ka wdh;kh okajhs 
miq.shod w.ue;s;=udf.a m%Odk;ajfhka uq,a., ;enQ fjdlaiaje.ka l¾udka; Yd,dj njg mejiqKq l=,shdmsáfha wdrïN jQ wdh;k fjdlaiaje.ka jdyk ksIamdokh lrkafka ke;ehs oeka fy<sù  ;sfnkjd'

ish ikakduh hgf;a Y%S ,xldfõ lsisÿ wdfhdackhla isÿ fkdlr we;s njo fjdlaiaje.ka m%Odk wdh;kfha n,Odßfhl= mjid ;sfnk njhs oek.kakg ,efnkafka'

tfukau c¾udkq ;kdm;s ld¾hd,fhkao mjid we;af;a tf,iska c¾uksfha iud.ula Y%S ,xldj ;=, fï jk f;la wdfhdackh lrkak mshjr f.k ke;s njhs'
- www.citizen.lk

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.