කුඩා ගැහැණු ළමයින්ගේ ෆොටෝ දාපු ෆේස්බුක් පිටුවට වැඩ වරදියි


l=vd .eyeKq <uhskaf.a f*dfgda odmq f*ianqla msgqjg jev jrÈhs
l=vd .eyeKq <uhskaf.a PdhdrEm fhdod ilia l< u;fNaoldÍ f*ianqla msgqjla w;aysgqùug mshjr .;a nj mß.Kl yÈis m%;spdr tallh mejiqjd'

;ukag tu f*ianqla msgqj iïnkaOfhka meñ‚,s rdYshla ,enqKq nj;a tu msgqj ks¾udKh l< wh krUkakka m%udKh jeä lr.ekSu i|yd ,sx.sl wdl¾Ykh we;sjk wdldrhg l=vd .eyeKq orejkaf.a PdhdrEm fhdod we;s njg f;dr;=re ,enqKq nj;a tu wdh;kfha bxðfkare frdIdka pkaø.=ma; i|yka l<d'

f*ianqla idudðlhkag leue;s mßÈ PdhdrEm we;=¿ lsÍug yelsùu yd tjeks msgq ilialr mj;ajdf.k hdug ,nd§ we;s ksoyi fya;=fjka fujka .eg¿ we;sjk njhs Tyq jeä ÿrg;a fmkajd ÿkafka'

;u PdhdrEm ;udf.a ñ;=rkag muKla keröug yelsjk mßÈ f*ianqla ys ;sfnk wdrlaIs; l%ufõo wkq.ukh lsÍfuka fujeks wdldrfha PdhdrEm fidrd .ekSï j<lajd.; yels njo tu PdhdrEm fjk;a l%shd i|yd Ndú;d lsÍu j,lajd .; yels njo tu wdh;kh u;la lr isákjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.