මිනිසෙකු සහ උෟරෙකුගෙන් පැටවෙක්


ñksfil= iy W!frl=f.ka megfjla
ñksia cdk noao l< W!re l<,hla úoHd.drfha id¾:l f,i ks¾udKh lr ;sfnkjd' 

th kï lr we;af;a l,ams; ñksia - i;a;aj iïnkaOhla ksrEmkh lrk Ñfïrd hk kñka' 

ñksia wjhj W!rka ;=< j¾Okh lr wjYH;d wkqj ñksiqkag noaO lsÍu úoHd{hkaf.a wruqKhs' 

úfYaIfhka yDoh" fmky¿ iy jl=.vq jeks wjhj m%odkhkaf.ka ,nd .ekSu ÿIalr neúka fuf,i i;a;ajhka ;=< j¾Okh lsÍfï W;aidyhla l%shd;aul jqKd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.