ජයටම කරගෙන ගිය කොළඹ - මැලේ වීදියේ ගණිකා නිවාසය වැටලූ හැටි මෙන්න


chgu lrf.k .sh fld<U - uef,a ùÈfha .‚ld ksjdih jegÆ yeá fukak
fld<U - uef,a ùÈfha mj;ajdf.k .sh .‚ld ksjdihla fmd,Sish jg,hs

fld<U - uef,a ùÈh m%foaYfha mj;ajdf.k .sh kS;súfrdaë iïndyk uOHia:dkhla jegÆ fld<U uOHu fldÜGdi kS;sh n,.ekaùfï tallfha ks,OdÍka .‚ld jD;a;sfha ksr; jQ ldka;djka 10 fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' 

fld<U fldgqj ufyaia;%d;a wêlrKfhka ,nd .;a fidaÈis jfrka;=jlg wkqj Bfha miajrefõ fuu jeg,Su isÿl< njhs fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h i|yka lf<a' 

fuys§ wod< .‚ld ksjdih mj;ajdf.k .sh mqoa.,fhl= iy ldka;djla o fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd' 

wjqreÿ 29;a 45;a w;r jhiaj, miqjk iellre iy ielldßhka wïn,kaf;dg" fõhkaf.dv" iSÿj" u;=.u" rd.u" w¨‍;a.u" ñoafoksh" ,sÿ," y|mdkaf.dv" ;siaiuydrduh iy lsre<mk hk m%foaYj, mÈxÑlrejka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.