වසර ගණනකට පසු ඩයනා කුමරිය ගැන රහසක් හෙළිවෙයි


jir .Kklg miq vhkd l=ußh .ek ryila fy<sfjhs 
tx.,ka;fha frdai l=iqu f,i ye¢kafjk vhkd l=ußh ienEjgu frdai l=iqula jQfha wef.a iajdNdúl iqkaor;ajh ksiduhs' ta jf.au ta iajdNdúl iqkaor;ajh ;j;a Tmj;a lr.kakg weh fndfyda hym;a rEm,djKH mqreÿ /ila wkq.ukh l<d' vhkdf.a tu hym;a rEm,djKH mqreÿ ms<sn| wef.a fm!oa.,sl rEm,djKH Ys,amsksh jk fïß .%Skafj,a miq.sh Èfkl udOHhg mjid ;snqKd'

wehg úYajdi l< fkdyels úÈfha iqkaor iula ;snqKd' ta ksidu weh ifï wdrla‍Idj ms<sn| jeäfhka is;=jd' ta ksidu iEu Èklu wjidkfha uqyqK laf,kai¾ lr" fgdak¾ .,ajd" bkamiqj weh iug fyd| fudhsIrhsi¾ tlla .,ajQjd' bka wk;=rej fudhsIajrhsiska iSrï tlla .e,ajkak;a wu;l lf<a keye'

weh ks;ru fyd| kskaola ,nd.;a;d' ifï meyehg iy ;reK njg fyd| kskaola w;HjYHhs' ta ksidu l=ußh uykaishla oefkk úg flá kskaola ,nd.kakjd' th wd;;sh uÕyerùug;a jvd;a iqÿiqhs' wd;;sh uÕ yefrk úg iu bfíu meyem;a fjkjd'

uu vhkd l=ußhg fiajh lrkakg mgka.;a úg weh b;du ir, nj uu f;areï .;a;d' weh lsis úfgl u;ameka fyda ÿïjeá mdúÉÑ lf<a keye' we,afldfyd,a iug b;du wys;lr nj weh oek isáhd'

wms uq,skau wef.a uqyqfKa fudhsIaprhsi¾ .,ajkjd' bkamiq wef.a ifï meyehg .e<fmk *jqkafâIka .,ajd" bkamiq oEiaj, fïla - wma .e,aùu idudkH l%uhhs'

kuq;a f;d,a wdf,amkj, j¾Kh iEu úgu fjkia fjkjd' f;d,a wdf,amk .kajkafka ta wjia:dfõ wef.a ufkdaNdjh wkqjhs'

l=ußh iEu úgu weia wdf,amk .e,ajQjd' kuq;a weh lsisu úfgl weia wdf,amk wefia j¾Kh iuÕ .<mkafka keye' thska weiaj,g w÷re meyehla ,efnk nj wef.a woyihs'

weh ks;ru oEiaj, uialdrd .,ajkjd' ta jf.au uialdrd .e,aùfï§ wehg ;snqfKa wehgu wkkH jQ l%uhla' weh ks;ru weia msydgq ;o l¿ jk;=re uialdrd .e,ajQjd'

l=ußh yeuúgu iqj| ú,jqka .e,ajQjd' wehg fyd| iqj| ú,jqka tl;=jla ;snqKd' iqj| ú,jqka .,jkafka ke;sj l=ußh fldfyj;a hkafka keye' ish¨‍ fïla - wma lsÍïj,ska wk;=rej weh iqj| ú,jqka .,ajkjd'

1990 jif¾§ fjda.a iÕrdj i|yd ljrfha PdhdrEmhla .ekSug wjYH jqKd' ta fj,dfõ" l=ußh wef.a fm!oa.,sl fldKavd fudaia;r Ys,amshd jk iEï uelakhsÜ yuqfj,d fldKavh flá jk ;=reu lmd oeïud' ta ;=<ska weh wehgu wkkH;djla f.dv kÕd .;a;d' wo ojfi;a ta fldKav ú,dis;dj wkq.ukh lrk wh ´kE ;rï oel.kak mq¿jka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.