කාලගුණයට වරදියි-මංජුල පීරිස්ගේ තවත් අනාවැකියක් තිතටම හරියයි (වීඩියෝ)


ld,.=Khg jrÈhs-uxcq, mSßiaf.a ;j;a wkdjelshla ;s;gu yßhhs ^ùäfhda&
m%ùK fcda;s¾fõ§ uxcq, mSßia   lshkfka  fï jk úg ,xldj ;=< bkak  b;d m%isoaO iy ckm%sh;u  fcda;sYHfõÈ uy;d  lsh,d iudcfhka wmg wefik l;d j,ska oek.kakg ,efnkjd'

ta lshkafka  uxcq, mSßia uy;d wkdjelshla lsõfjd;ska tl yßhgu yßhkjd lsh,d lshkak mq¿jka'

tfyu wms lshkafka miq.sh ld,h mqrd t uy;d úiska m%ldY lrmq wkdjels ;s;gu yß .sh ksidhs'

Tkak oeka wms lshkak hkafk;a uxcq, mSßia uy;d lsõj wkdjelshla ;laflgu yß .syska lshkakhs'

ta fudllao okakjdo@  miq.sh ld,fha mqrdjgu iudcfha f,dl= l;d nyla ;snqKdfka  ,xldfõ kshx ld,hla wdrïN fjkjd lsh,d'

fldfydu yß rdcH ks,OdÍka mjd lsõjd ud¾;= udih fjklïu jeis ld,hla wdrïN fjkafka ke;ehs lsh,d'

fldfydu yß ksh.hg uqyqK fokak lsh,d wfma lÜáh udOH idlÉPd mjd ;sh,d   fl%dagka fld<" fldia fld< lkak;a mq¿jka lsh,d lsõjfka'

yenehs Tkak fï Tlafldu mrhd hkak uxcq, mSßia uy;d ,xldjg  fï wjqreoafoa isoaO fjkafka fudkjo lsh,d 2017 mgka .;a;= .ukau lsõjdfka'

tu wjia:dfõ§ ta uy;d lsõjd wksjd¾hfhkau fï wjqreoao mqrdjgu jeis iys; ld,.=K ;;a;ajhla ;uhs ;sfhkafka lsh,d'

ta;a tlalu lsõjd  .x.d W;=rd hkjd'jeõ fmdl=Kq W;=rd hkjd" ta ;rï c, lola rgmqrd ießirKjd lsh,d lsõjd' ta;a tlalu lsõjd lDIS l¾udk;hg mjd c,fhka wvqjla ke;s fjhs lsh,d'

fï m%ldYh Tkak oeka yß .syska' Thd,gu fmakjd we;s fï jk úg rgmqrd jeis iys; ld,.=‚l ;;a;ajhla we;s fj,d lsh,d'

fldfydu yß  miq.sh ld,h mqrdjgu udOH Tiafia j.lsjhq;= ks,OdÍka mjd lsõjd kshx iuhla we;s fjkjd lsh,d' fmr iqodkï úh hq;=hs lsh,d'

uxcq, mSßia uy;d úiska m< l< wkdjelsh my;ska n,kak'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.