ජනපතිගේ වෙබ් අඩවියට යළිත් ප්‍ර‍හාරයක්..!


ckm;sf.a fjí wvúhg h<s;a m%‍ydrhla''æ
—ckm;sg lshkak˜ fjí wvúhg wkjirfhka m%úIaG ù ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d fj; fhduq lrk ,o fhdackd" ÿla.ekú,s" fm!oa.,sl y~ mg yd ,sms f,aLk ,laIhlg wêl m%udKhla fidrlï lsÍu iïnkaOfhka ryia fmd,sish úiska w;awvx.=jg .;a iellrejl= ,nk 19od f;la ßudkaâ Ndrfha ;nk f,i fld<U m%Odk ufyia;%d;a ,d,a nKavdr uy;d Bfha ^9od& ksfhda. lr ;sfnkjd'

ckdêm;s iyldr f,alï pór lkakka.r bl=;a 7od ryia fmd,sisfha wOHlaIjrhd fj; lrk ,o meñ‚,a,lg wkqj ielmsg w;awvx.=jg .;a wyx.u" l;¨‍j mÈxÑ wkqreoaO y¾Idka wfíiQßh kue;s ielrejl= fufia ßudkaâ Ndrhg m;a flreKd'

ryia fmd,sisfha mß.Kl úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s m%Odk fmd,sia mÍlaIl tka' fla' fiakdr;ak uy;d lreKq bÈßm;a lrñka wod< meñ‚,a, igyka lsÍfuka miq ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d úiska uyck ÿla.ekú,s yd fhdackd l<ukdlrKh lsÍu i|yd úÿ,s ixfoaY yd äðg,a há;, myiqlï wud;HdxYh yd ICTA wdh;kh iuÕ tlaj mj;ajdf.k hk —ckm;sg lshkak˜ hk fjí wvúhg hï whl= úiska wkjirfhka msúi o;a; fidrlï lr udOH wdh;khla fj; úoHq;a ;eme,a m;la uÕska fhduqlr we;s nj wkdjrKh jQfha hehs wêlrKhg oekajQjd'

ryia fmd,sish wêlrKhg okajd isáfha ta wkqj ckdêm;s udOH wxYfha .fõYK ks,Odß B' mS' Ô' Yd,s; .hdIdka hk whf.a m%ldY igyka lsÍfuka miq úu¾Yk wdrïN lrk ,o njhs' [email protected] kue;s —ckm;sg lshkak˜ wka;¾cd, fjí wvúh fj; wkjirfhka msúiSu yd tys wka;¾.;j ;snQ o;a; fidrlï lr we;s nj;a ckdêm;sjrhd fj; fhduq lrk ,o fhdackd" ÿla.ekú,s" fm!oa.,sl y~ mg yd ,sms f,aLk ,laIhlg wêl m%udKhla lsishï whl= úiska fidrlï lr m%pdrh lr we;s nj;a tys§ wkdjrKh jQfha hehs ryia fmd,sish okajd isáfhah'

fï iïnkaOfhka uQ,sl úu¾Yk wdrïN lrñka fidrlï lrk ,o o;a; fm!oa.,sl úoHq;a udOH cd,hl fiajh lrk wfhl=f.a rdcldß úoHq;a ,smskh fj; wod< o;a; we;=<;a úoHq;a ,sms [email protected] ;eme,a ,smskh fj;ska fhduqj we;s nj úu¾Ykfha§ wkdjrKh lr .;af;a hehs oekqï ÿka ryia fmd,sish ta wkqj m%Yak .; tu úoHq;a ;eme,a ,smskh iïnkaOj wka;¾cd,h Tiafia wdfõlaIKhla isÿ lsÍfuka wk;=rej tu úoHq;a ;eme,a ,smskfha ysñlre jk iellre w;awvx.=jg .;a nj okajd isáhd'

iellref.ka m%Yak lsÍfï§ ;ud —ckm;sg lshkak˜ fjí wvúh fj; msúi .fõYkh lsÍfï§ tu fjí wvúhg lsisu wmyiq;djlska f;drj we;=¿ ùug yelsjQ nj;a tu fjí wvúfha we;s wvqmdvq yd th fj; ,efnk uyck meñ‚,s iïnkaOfhka l%shdud¾.hla fkd.ekSu oekqj;a lsÍu i|yd wod< l%shdj isÿ l< nj;a mejeiQ njo ryia fmd,sish wêlrKh fj; okajd isáhd'

iellre Ndrfha ;snQ mß.Kl Wmdx." o;a; f;d.hlao ryia fmd,sish Ndrhg f.k ;sfnkjd'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.