සමලිංගික සේවනය නීතිගත කරන්න සියල්ල සූදානම් - අද කැබිනට් පත්‍රිකාවත් අරන් එන මාතර ඇමති මෙන්න


iu,sx.sl fiajkh kS;s.; lrkak ish,a, iQodkï - wo leìkÜ m;%sldj;a wrka tk ud;r weu;s fukak
jir 175la me/‚ 1842 whd, wd{dmk; ixfYdaOkh lr iu,sx.sl fiajkh kS;suh jrola fkdjk ;;a;ajhg m;alsÍug wdKavqfõ wjOdkh fhduqù ;sfí'

ta i|yd jQ leìkÜ m;%sldj wo ^17od& fyda ,nk i;sfha leìkÜ uKav,hg bÈßm;a lsÍug lghq;= fhdod we;ehs rcfha wNHka;r wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

oekg mj;sk kS;sh wkqj m%isoaO iu,sx.sl fiajkh ;ykïh'

ud;r Èia;%slalh ksfhdackh lrk weu;sjrfhla úiska fuh bÈßm;a lsÍug lghq;= lrk njo oek.kakg we;'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.