ඩීල් යන ගමන් මාලබේදී මාට්ටු වුණ ටී.වී ඇඩ් වලින් ජනප්‍රිය වුණු නිළිය මෙන්න


ã,a hk .uka ud,fí§ udÜgq jqK à'ù weâ j,ska ckm%sh jqKq ks<sh fukak
Ñ;%mg yd fg,s kdgH ;=,ska fma%laIlhkaf.a is;a i;ka weo neo ;nd.;a pqá kx.s kñka m%p,s; fhdjqka ks,shla .‚ld jHdmdrfha fh§ isáh§ ud,fí§ fmd,sia w;awvx.=jg .;a mqj;la wmg jd¾;d fõ' 

ud,fí mkai, mdf¾ iqlaIuj mj;ajdf.k .sh fuu ia:dkfha ;j;a fofofkla isg we;s w;r ta w;r fj<o oekaùulska buy;a m%isoaêhla ,enQ fhdjqka ;rekshlao isák nj ioyka' w;awvx.=jg .kakd wjia:dfõ lvqfj, m%foaYfha foaYmd,k iy jHdmdr iïnkaOfhka m%isoaO mqoa.,fhl=f.a kula ioyka lrñka Tyqg ÿrl;kfhka l;dlsÍug fuu fhdjqka ks<sh W;aiyord we;s nj ioyka'  

ueh Bfha Èk w;awvx.=jg .;a iqm%isoaO ks<shf.a ióm ñ;=ßhla njo ioyka' flfiafj;;a ks,shla f,i ckm%sh jQ ;re‚hkaj .‚ld jHdmdrhg weoouk ks,shla ms<snojo f;dr;=re fmd,sishg ,eî we;s nj ioyka'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.