ජනප්‍රිය ටෙලි නිළියක් කොල්ලුපිටියේ රූම් එකකට ඩීල් ගිහින් වෙච්ච වැඩේ


ckm%sh fg,s ks<shla fld,a¨‍msáfha rEï tllg ã,a .syska fjÉp jefâ 
w.r o.r iqr;,sh f,iska m%isoaêhla ,nd we;s  ,xldfõ iqm%isoaO  fhdjqka ckm%sh ks,shla fld,a¨‍msáfha iqmsß kjd;eka fmd<l ,sx.sl lghq;a;l ksr;fjñka isáh§u  w;awvx.=jg f.k we;s nj wmg jd¾;d fõ' 

mehlg 75000 muK by, uqo,a w.hka j,g ,sx.sl lghq;= j, ksr; jQ j¾;udkfha Ñ;%mg ks,shka w;ßka bÈßfhkau isák fuu ks<sh udi 2l ld,hl muK isg fuu lghq;=j, ksr;jk nj;a fmd,sishg ,enqKq T;a;=jla u; fuu fufyhqï isÿlr we;s nj;a úYajdi lghq;= wdrxÑ ud¾. jd¾;d lrhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.