රෝහලේ බිල් ගෙවන්න ඉඩමත් විකුණයි – ප්‍රේමය හදවත ගැඹුරේම සනිටුහන් කළ ‘ප්‍රින්ස්’ ආදරය ඉල්ලන මොහොතයි මේ


frdayf,a ì,a f.jkak bvu;a úl=Khs - fma%uh yoj; .eUqf¾u iksgqyka l< ‘m%skaia’ wdorh b,a,k fudfyd;hs fï
oeä fia frda.d;=r ù fld<U fm!oa.,sl frday,l m%;sldr ,enQ m‍%ùK .dhk Ys,amS m‍%skaia Wohm‍%shka; h<s;a ksjig f.dia isákjd'

80 oYlfha § cd;sl ;reK fiajd iNdfõ ix.S; wxYfhka l,d f,djg ìys jQ m‍%skaia Woh m‍%shka; ‘fmïj;=ka iskd fia’ .S;fhka rislhska w;rg tlajqKd'

Tyq iqÿ u,a fmdl=rla" úð;fha wdof¾" i| f¾Kq jefykd we;=¿ ckm%sh .S; /ila .dhkd lr ;sfnkjd'

m‍%skaia Woh m‍%shka;f.a frday,a lghq;= i|yd remsh,a ,laI 25la muK jeh lr we;s njhs m%skaiaf.a ke.‚h i|yka lf<a'

bvula úl=Kd iy ;j;a bvula Wlia lr fuu uqo, f.jQ njhs weh i|yka lf<a'
;j;a remsh,a 650000$-la frday,g f.ùug kshñ;j we;s njo m%skaiaf.a ke.‚h i|yka l<d'

Loading...

1 comment:

Powered by Blogger.