ගණිත අංශයෙන් ප්‍රථමයා වූ, දිවියෙන් සමුගත් පාසල් සිසුවියගේ සංවේදී කතාව


.‚; wxYfhka m%:uhd jQ" Èúfhka iuq.;a mdi,a isiqúhf.a ixfõ§ l;dj
Wiia fm< m%;sM, ksl=;a ùu;a iuÕ jjqkshdfjka wefik ixfõ§ l;djla wmg jd¾;d jQjd'

ta fujr Wiia fm< úNd.hg fmkS isá isiqúhla ;uka Èia;%slalfha m<uq ;ek ysñlr.;a  m%;sM,h ,efnk úg ish,a,ka y~jñka fuf,dúka iuqf.k ;sîuhs'

weh ñhf.dia we;af;a l=reKE., - wkqrdOmqr m%Odk ud¾.fha uyj - isxydr.u m%foaYfha § isÿjQ ßh wk;=rlska'

Tjqka .uka .;a leí r:h ud¾.h wi< kj;d ;snQ lkafÜk¾ r:hl .eàfuka wk;=r isÿj we;s njhs fmd,Sish ioyka lf<a'

leí r:fha ßhÿreg kskao hdfuka wk;=r isÿj we;s njg iel flfrkjd'

Tlaf;dan¾ udifha 11jkod isÿjQ fuu ßh wk;=ßka wehf.a {d;s ffjoHjßhla iy ;j;a wfhla ñh.shd'

i;Hkdoka Ysjÿ¾.d kï fuu isiqúh wOHdmkh ,nd we;af;a jõkshdj rïfnhsl=,ï ldka;d úoHd,fhka'

flfia fj;;a wo WoEik ksl=;a jQ 2016 jif¾ Wiiafm< m%;sM, j,g wkqj weh jõkshdj Èia;%slalfha .‚; wxYfhka m%:u ia:dkh ,nd we;s njghs jd¾;d jkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.