පන්දු යවන්නන් හැඬවූ අමුතු පහරවල් වලින් හැඩවූ දික්වැල්ලගේ සුපිරි ඉනිම


mkaÿ hjkakka ye~jQ wuq;= myrj,a j,ska yevjQ Èlaje,a,f.a iqmsß bksu 
ixpdrl Y%S ,xld lKavdhu iy ol=Kq wm%sldj w;r m<uq mkaÿjdr 20 l%slÜ ;r.hg j¾Idfjka ndOd t,a, jQjd'

ta wkqj m%udo ùfoms,gu mkaÿjdr 10 ne.ska ,ndfoñka wdrïNjQ ;rÕh ,l=Kq 19lska ch.ekSug ol=Kq wm%sldj iu;ajqkd'

tys§ m%:ufhka mkaÿjg myrÿka ol=Kq wm%sld lKavdhu mkaÿjdr 10 wjidkfha lvq¨‍ 5la oeù ,l=Kq 126la /ia l<d'

ms<s;=re bksu l%Svd l< Y%S ,xldj m%n, wdrïNhla ,nd .;a;o mkaÿjdr 10 wjidkfha lvq¨‍ 6la oeù ,nd.; yelsjQfha ,l=Kq 107la muKhs'

fuys§ iqmsß bksula l%Svd l< ksfrdaIka Èlaje,a, iqmsß bksula Èh;a lrñka y;f¾ myr 6la iy yfha myr 2la iuÕska fõ.j;a ,l=Kq 43la /ialr.;a;d'

tu wjia:dj we;=¿ ;rÕfha ish¨‍u úfYaI wjia:d my;ska'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.