තරුණ යුවළක් රූම් ගිහින් කරපු දේ නිසා රත්නපුරේම රත්වෙයි


;reK hqj<la rEï .syska lrmq foa ksid r;akmqf¾u r;afjhs
r;akmqr k.r iSudfõ kjd;eka fmd<l kjd;eka f.k isá hqj<la Tjqka kej;S isá ldurh ;=, ji mdkh lr ñhf.dia we;s nj r;akmqr fmd,Sish mjihs' 

tu kjd;eka fmdf<a fiajlhka úiska wo ^11& w¨‍hu tu hqj< r;akmqr uy frday,g we;=¿ lrkú;a Tjqka fofokd ñhf.dia isá njo fmd,Sish mejiqfõ'

ñh.sh hqj<f.ka msßñ ;ke;a;d oE, fkdrf.d,a, m%foaYfha mÈxÑ  úis y;a yeúÈß mqoa.,fhl= njg ldurfha ;snQ ye÷kqïm;lska wkdjrKh jQ njo ñh.sh ldka;djf.a wkkH;dj fy<slr .ekSug mÍla‍IK mj;ajk nj fmd,sish mjid ;sfnkjd'

ñh.sh fofokd fmf¾od ^10& oyj,a fuu kjd;eka fmd<g meñK ldurhla fjkalrf.k tys ,e.=ïf.k we;s nj fmd,Sish lreKq wkdjrKh lrf.k ;sfnkjd'

ñh.sh fofokd ,e.=ï.;a ldurh foiska rd;%sfha Yíohla weiS fiajlhka l;d l<;a fodr újD; fkdlsÍu ksid fiajlhka tys fodr újD; lr n,oa§ ñh.sh fofokd hï fohla mdkh lr jeà isákq oel ;sfí' 

ldurfhka ji .|lao jykhùfuka miq jydu Tjqka frday,a .; lsÍug mshjr f.k we;s nj o fmd,Sish i|yka l<d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.