සමූහ දූෂණයක් ෆේස්බුක් ලයිව් පෙන්නූ අසහනකාරයන්ට වෙච්ච වැඩේ


iuQy ¥IKhla f*ianqla ,hsõ fmkakQ wiykldrhkag fjÉp jefâ
iaùvkfha iafgdlafydaï k.rfha ;reKhska ;sfofkl= iaùvk cd;sl ldka;djl iuQy ¥IKhg ,la lsÍfï isÿùula f*ianqla Tiafia iÔùj m%pdrh lsÍu ksid wdkafoda,khla ygf.k ;sfí'

60000 l muK idudðlhska isák f*ianqla .Dma tll fuu ùäfhdaj uqodyer ;sî we;s w;r th lsisÿ ndOdjlska f;drj m%pdrh ùu ksid fuu wdkafoda,kh u;=úh'

jhi 18"20 yd 24 ;reKhska ;sfokd fuu iuQy ¥IKh wdrïNfha isg wjidkh f;la ùäfhdaj iÔùj úldYh lr ;snqK w;r miqj tu isÿùu .ek ;sfokd tlaj lrk úfkdao idlÉPdjlao úldYh lr ;snq‚'

tu isoaêfha wx. Tjqka iakemapeÜ cd,hgo úiqrejd yer ;snq‚'

fï .ek f*ia nqla krUk 21 yeúßÈ ;re‚hl fmd,sishg l< meñ‚,a,lg wkqj iafgdlafydï Wmai,dys ;Ügq ksjdihl jdih lrñka isá ;reKhska ;sfokd fmd,sia w;awvx.=jg m;a úh'

Tjqka iuQy ¥IKh lsÍu iïnkaOfhka mÍlaIKhla fukau fï wdldr isÿùï iudc udOH ;=< m%pdrd;aulj isÿl< yelsùu .ek bÈß l%shdud¾. .kakd nj fmd,sish i|yka lr we;'

my; m<jkafka ¥IK isoaêfhka miqj ;reKhska ta .ek idlÉPd l< fojeks ùäfhdajhs'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.