රටක් ආදරය කළ 'දීපාල් සිල්වා' දිවි ගමන නිම කරයි


rgla wdorh l< z§md,a is,ajdz Èú .uk ksu lrhs 
.dhk Ys,amS §md,a is,ajd ish Ôjk .ukska iuqf.k ;sfnkjd'

‘ta rfÜ ñksiaiq ;kslr fl<skafka msiaiq’ hk ckm%sh .S;h .dhkd lrk ,oafoao Tyqhs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.