ආගමක් විශ්වාස නොකළ ෆේස්බුක් නිර්මාතෘ බිරිඳගේ ආගමට යන්න සැරසෙයි


wd.ula úYajdi fkdl< f*ianqla ks¾ud;D ìß|f.a wd.ug hkak ierfihs
fï jk f;la lsisÿ wd.ula woyk mqoa.,fhl= fkdjqKq f*ianqla ks¾ud;D ud¾la il¾n¾.a fï jk úg wd.ula ms<sn|j úYajdi lrk nj oek.kakg ,efnkjd'

ta iïnkaOfhka fy<sjqfKa Tyq miq.sh k;a;, fjkqfjka f*ianqla Tiafia iqNme;=ï tlal, wjia:dfõ jk w;r tys§ wfhl= m%Yak lr isáfha Tn wkd.dñlhl= fkdfõo hkakhs'

th ms<s;=re § ;snqKq f*ianqla ks¾ud;Djrhd mjid isáfha Ôú;hg wd.ula b;d jeo.;a njhs' Tyqf.a fuu m%ldYh;a iuÕska úfoia udOH úúO f;dre;=re jd¾;dlr ;snqfKa ud¾la ;ukaf.a ìß|f.a wd.ujk fn!oaO wd.ug keUqreùug jeä wjia:djla we;s njhs''Loading...

No comments:

Powered by Blogger.