පටාචාරා චිත්‍රපටයේ දුලානි අනුරාධා නිරුවතින් දුවන දර්ශනයට මොකද වුණේ..?


mgdpdrd Ñ;%mgfha ÿ,dks wkqrdOd ksrej;ska ÿjk o¾Ykhg fudlo jqfKa''@ 
mgdpdrd iskud mgfha mgdpdrdjg Ôjh fokafka wms ljqre;a okak ÿ,dks wkqrdOd' fuys ;sr msgm;g wkqj mgdpdrdj ksrej;ska uy u. ÿjk oiqka fm<;a we;=<;a fj,d ;shkjd' 

fldfyduyß fï iskudmgh rE.; lrkak l,ska ;sr msgm; ÿ,dksg w;g m;a lrkak ksIamdol lKavdhu mshjr f.k ;snqk;a msgm; yßhg fkdlshjd pß;h Ndr.;a; ÿ,dksg ;re úisjqfka f.or .syska ksjdvq mdvqj tal lshjk úghs'

fldfydu kuq;a Tkak fï fj,dfõ ÿ,dksg .k foú kqjK my<fj,d'

thd ykslg wOHlaI wu;,d lsh,d ;shkjd wfka whsfha uu .=rejßhlafka' ta ykaod ux fldauo fï ksrej;ska ÿjk oiqkg bkafka lsh,d'

fldfydu yß wOHlaIjrhd;a wka;sfï ta oiqka fjk;a l%uhlg .kak leu;s fj,d'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.