පියුමි හංසමාලි හිටපු ඇමතිවරයෙකුගේ ලේකම් කෙනෙක් එක්ක පැටළිලා..?


mshqñ yxiud,s ysgmq weu;sjrfhl=f.a f,alï flfkla tlal meg<s,d''@ 
f*ianqla tfla fndfydu ckm%sh pß;hla fjk rx.k Ys,amsks mshqñ yxiud,s .ek tl tl ldf,g tl tl l;d wykak ,efnkjd' 

weh .ek oek.kak ,efnk w¨‍;au l;dj ;uhs mshqñf.a w¨‍;au fmïj;d'

mshqñ yxiud,sf.a fmïj;d myq.sh wdKavqfõ le,‚h me;af; ysgmq weu;sjrfhl=f.a uyck iïnkaëlrk f,alïjrfhl= njhs oek.kakg ,efnkafka'

mshqñ yxiud,s tlaore ujlao jkjd'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.