විශ්ව රූ රැජණ සඳහා හෙට තරග වදින ලාංකික තරුණිය


úYaj rE /cK i|yd fyg ;r. jÈk ,dxlsl ;re‚h
úYaj rE /cK ;rÕh fjkqfjka fujr Y%S ,xldj ksfhdackh lrkafka ch;s o is,ajdhs'

úisyh yeúßÈ W.;a ;re‚hl jk weh fld<U m%foaYfha mÈxÑjk w;r fï jkúg úYaj rE /cK ;rÕhg iyNd.S ùug ms,smSkfha /£ isákjd'

fuu ;r.fha wjika uyd ;rÕh meje;aùug kshñ;j we;af;a fyg^ 30 & Èkhs'

;rÕfha wjika 12 w;rg wehj we;=<;a lsÍu i|yd http://vote.missuniverse.com  fjí wvúhg f.dia ukdmh m< lsÍug yels w;r ke;fyd;a Üúg¾ wvúfha Miss Universe yEIa ge.h Ndú;d lsÍug yelsjkjd'

ta iïnkaOfhka ch;s o is,ajd lrk lreKq meyeÈ,s lsÍu my;ska kerôh yelshs'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.