නදීෂට නොදෙවෙනී ආක්ෂාගේ සිල් බිඳගැනීමේ වීඩියෝවේ කොටස් අන්තර්ජාලයට පිටවෙයි


k§Ig fkdfofjkS wdlaIdf.a is,a ì|.ekSfï ùäfhdafõ fldgia wka;¾cd,hg msgfjhs 
nqlsh le<ö mska;=r j, we;a;u l;dj fukak 
bka§h cd;sl fldaám;s mejrE kvqjla ksid miq.sh ld,fha wdkafoda,khg ,lajQ wdlaId iqodß ;reKfhl= iu. iómj isák PdhdrEm lsysmhla iudc cd, fjí wvúj, olakg ,efnk nj wm jd¾;d lr isáhd'

fï iïnkaOfhka lreKq úuiSu i|yd wehj ÿrl:kfhka iïnkaO lr .ekSug W;aiy l< o th jH¾: jQ w;r miqj wef.a ys;j;l= úiska tu PdhdrEm iïnkaOfhka lreKq meyeÈ,s lsÍula wm fj; tajd ;sfnkjd'

wod< PdhdrEm fï Èkj, rE.; lrk ñhqisla ùäfhdajl jk w;r tu PdhdrEmj, isákafka fhdjqka rx.k Ys,amsfhl= jk okql ä,aIdka njhs jd¾;d jkafka'

yß l%sfhaIka iu. wdlaId iqodß fuu rE.; lsÍug tlaj isák w;r tu ñhqisla ùäfhdafõ l=vd fldgila wm fj; ,eî ;sfnkjd'

th iy ;j;a PdhdrEm my;ska kerôh yelshs'

අද හෙටම
අද හෙටම
Posted by අමුතු on Sunday, January 15, 2017


අද හෙටම
අද හෙටම
Posted by අමුතු on Sunday, January 15, 2017
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.