නිරුවතින් ට්‍රම්ප් ඉදිරියට පැන රහස් ප්‍රදේශ ස්පර්ශ කරමින් අශෝභන ලෙස හැසිරුණු තරුණිය මෙන්න


ksrej;ska g%ïma bÈßhg mek ryia m%foaY iam¾Y lrñka wfYdaNk f,i yeisreKq ;re‚h fukak
wefußldfõ ckm;s fvdk,aâ g%ïmaf.a ms<srejla bÈßfha wfYdaNk f,i ksrej;ska yeisreKq ;re‚hla ms<sn|j úfoia udOH jd¾:d lrkjd'

wod< isÿùu miq.shod m%xYfha§ isÿjQjla'

tys§ ms<srej újD; lr wjia:dfõ tlajru fuu ;re‚h Wvqlh weÿï Wkd oud bÈßhg meñK ;sfnkjd'

miqj ms<srej wi,g .sh fuu ldka;dj g%ïma ms<srefõ ryia m%foaY iam¾Y lrñka wfYdaNk f,i yeisreKq whqre úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd' 

tu wjia:dfõ PdhrEm my;ska'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.