දකුණු ඉන්දියාවේ විකට රංගන ශිල්පියෙක් කපා කොටා ඝාතනය කරයි


ol=Kq bkaÈhdfõ úlg rx.k Ys,amsfhla lmd fldgd >d;kh lrhs
ol=Kq bkaÈhdfõ iyh úlg rx.k Ys,amsfhla jk fuda.kardÊ kdÿkk msßila úiska >d;kh lr ;sfnkjd'

Tyq jvd;a ckm%sh ù we;af;a iqmsß  úlg rx.k Ys,amS jäfõ¨‍ iuÕ rÕmEu isÿ lsÍu fya;=fjka'

fudyq bkaÈhdfõ ;ñ,akdvq ys fk,af,hs m%foYfh§hs ;shqKq wdhqOhlska myr§ >d;kh lr we;af;a'

rE.;lsÍulska wk;=rej wdydrf.k ksji n,d hñka isáh§ meñ‚ kdÿkk msßila úiska úiska Tyq >d;kh lr we;s njghs bka§h udOH jd¾;d lrkafka'

fï w;r fuda.kardÊ kïjQ fuu rx.k Ys,amshdf.a fidfydhqrdo óg fmr fï whqßkau lmdfldgd >d;kh lr we;s njghs jd¾;d jkafka'

fk,af,hs fmd,sish úiska wod< >d;kh iïnkaOfhka úfYaI mÍIKhla wdrïN lr ;sfnkjd'

Tyq iqmsß úlg rx.k Ys,amS jäfõ¨‍ iuÕ rÕmEfuka tlajQ Ñ;%mghl o¾Yk my;ska'

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.