නරඹන්නන් වට කරගෙන තිදෙනෙක්‌ දියේ ගිලෙද්දී ඔවුන්ගේ ජීවිත බේරු නවීන් ධනුෂ්ක


krUkakka jg lrf.k ;sfofkla‌ Èfha .sf,oa§ Tjqkaf.a Ôú; fíre kùka OkqIal
tod;a uvl,mqjg fjkod fukau pKa‌v ysre/ia‌ jeà je,s;,dj WKqiqï fjñka ;snq‚' uvl,mqj .=jka yuqod l|jqf¾ .sks ksjdrK wxYfha fiajh lrk kdhl .=jka Ng ^46570& kùka OkqIal r;akdhl o oyj,a 11'30 g muK uvl,mqj .=jka yuqod l`ojqfrkaa msgjQfha nexl=jg heu i|ydh' uvl,mqj k.rhg m%Odk mdfrka hkjd fjkqjg Tyq uvl,mqj k.rhg heu i|yd w;=re mdrlg ish h;=remeÈh yerùh'

u|la‌ bÈßhg hoa§ uvl,mq l,mq Èh wi, ud¾.fha ñksiqka 150 lg wdikak msßila‌ /£ isákakg jQy' —fu;k lsUq,a¨‍ bkak ksid lsUqf,la‌j;a f.dvg weú,a,o okafka keye'˜ hkqfjka kùkag is;=‚' wehs fudlo fj,d ;sfhkafka Tyq whl=f.ka weiSh' jdykhla‌ l,mqjg jeá,d lsh;au kùka OkqIal h;=remeÈfhka ìug neia‌fiah' l,mqj wi< whl= w~ñka isákq whqre Tyq ÿgqfõh' kuq;a Èfhys .s,sKq ßhl i,l=Kq fyda l,mq Èh u; fkdùh'

kuq;a lsisjl=;a ßfhys isá wh fírd.ekSu i|yd l,mqjg fkdnei cx.u ÿrl:kj,ska ùäfhda lrñka isákakg jQy' j;=r fmdola‌ fmjqK;a yqia‌u .ekSfï wmyiqj kùkag oekq‚' ßfhys bkakd wh yqia‌u .kakg fkdyelsj oeä fõokdfjka isák nj muKla‌ kùkag u;la‌ ú‚' th fl;rï fõokdnr urKhla‌ oehs is;=‚' iefKlska ;u wdïmkak mfil ;nd lñih iy l,siu Wkd ouoa§ fkaúo hkqjka wfhla‌ Tyqf.ka weiSh' keye uu thd fmdaia‌ lshñka l,mqfõ .,auq,a ;sfío@ lïì ;sfío@ óks lk lsUq,kaf.ka ydkshla‌ fõoehs fkdis;d ;u Ôú;h oeä wjOdkulg ,la‌ lrñka iS;, l,mq Èhg md<u u; isg mekafka tu ia‌:dkh ms<sn| lsisÿ j. úNd.hla‌ fkdue;sjh'

l,mq Èhg ng k,ska lsysmjrla‌u msyskñka Èfha .s,S ;snqKq jdykh fidhkakg jQfõh' tu ia‌:dkh wä 15 la‌ muK .eUq/;s ;ekls' kuq;a Tyqg jdykh fidhd .ekSug fkdyelsúh' wä lsysmhla‌ Èh hgg f.dia‌ mdofhka Èfhys .s¨‍Kq ßh fidhoa§ tla‌jru Tyqf.a mdofha hula‌ jefokakg úh' ;%sfrdao ßhl jy<fha wdjrKhla‌ nj Tyqg is;=‚'

iefKlska Èh u;=msgg meñ‚ Tyq fyd`o yqia‌ula‌ f.k kej;;a Èfha .s¨‍‚' l,mqfõ Èh le<ö f.dia‌ l¿ meye;s ufvka Èh o l¿jkaj ;snq‚' tksid Tyqg lsisjla‌ fkdfmkq‚' ta iuÕu c,fhys Èhù ;snqK uv ;Ü‌gqjlska k,skaf.a oEi msÍ f.dia‌ weia‌ folg oeú,a,la‌ iuÕska uyd fõokdjla‌ oekq‚'

ta ish¨‍ fõokdjka bjid ordf.k oEia‌ mshdm;a ;olrf.k ;j ;j;a Èh hgg msyskQ Tyqg l,mq m;=f<a kej;S we;s ßh yiqjq‚' tys jy<h iy fgkaÜ‌ froao ksid Èfha .ss,S we;af;a ksielju ;%sfrdao ßhla‌ nj Tyqg oekq‚' oE;ska ;%sfrdao ßh w;.dñka tys miqmi fldgi we;=<; w;m; .doa§ l=vd orejl=f.a hEhs is;sh yels w;la‌ yiqjQfõh' ta ;=ka yeúßÈ wksmd oeßhhs' iefKlska ta orejd weo ßfhka t<shg f.k tla‌ w;lska ;u isrerg ;olr ;nd w,ajd wfkla‌ w;ska Èh myr l,;ñka Yla‌;sh fhdojd l,mq Èfhka ysi tijQy' kuq;a lsisfjla‌ fuu .,jd .ekSfï lghq;a;g iydhla‌ fokakg Èhg nei ke;s nj kùkag fmkq‚' ish¨‍ fokdu jdf.a cx.u ÿrl:kj,ska fuh ùäfhda lrñka n,d isákakg jQy'

Èfhys u;=jQ ;ek isg f.dvìug ;j;a óg¾ y; wg;a we;' wjqreÿ ;=kla‌ jhie;s isÕs;a;sh o ;=re¨‍ fldg f.dvìug msyskQ kùka Èfhys .s,S orejd f.dv ;nd kej; l,mq Èhg mekafka .s,S isák wka wh;a fírd .kakgh' ;%sfrdao ßh .s,S ;sfnk ia‌:dkhg msyskd .sh Tyq fyd| yqia‌ula‌ w,a,d kej;;a Èfhys lsñÿks' fmr fuka oEia‌ jid w;m; .dñka kej;;a mßY%uhla‌ ord ;%sfrdao ßh fidhd.;a kùka tys miqmi fldgi w;m; .doa§ ;j;a l=vd orejl=f.a w;la‌ yiqjQfõh' ta isõ yeúßÈ yIdka <orejdh' Tyq o w;ska ßfhka t<shg f.k c,h u;=msgg f.keú;a ;noa§ Woõjg tjr;a lsisjl=;a l,mq Èhg neia‌fia ke;' kej; f.dv ìug msyskd f.dia‌ ta orejdo f.dvìug ;nd kej;;a l,mq Èhg mekafkah'

oekakï kùkag fyd|gu uykaish' l`Mjka l,mq Èfha ry Èjg oefkñka we;' kùkag fmjqKq l,mq Èh Tyq oeä wiSre;djg m;alf<ah' fmrfiau kej;;a Èfhka lsño ;%sfrdao ßh fidhd w;m; .E Tyqg tjr ldka;djlf.a w;la‌ yiq úh' weh wjqreÿ 57 la‌ jQ lÉÑ Wïudh' weh o w;ska weo ßfhka t<shg .;a Tyq Èh u;=msgg ú;a weia‌ wer n,oa§ tjr;a lsisfjla‌ iyhg ke;' kùka OkqIalg uyd fjyila‌ oekq‚' Tyq uy;a jEhula‌ orñka ;ula‌f.a isref¾ ;sfnk Yla‌;sh Wmßufhka fhdojd tu ldka;dj o tla‌ w;lska f.k wfkla‌ w;ska l,mq Èh iuÕ fmdr noñka f.dvg f.fkk ,§'

weh l,mq Èh u; ;enQ kùka wêl fjfyig m;aj me;a;l je;sÍ .suka yßkakg úh' weia‌ fol uv f.dia‌ oeù lefjkafkah' c,h fmùu ksid u|la‌ yqia‌u .ekSugo wmyiqjla‌ oekq‚' iq¿ fudfyd;la‌ ;=< b;d fõ.fhka l%shd;aul ù ;sfofk;a fírd .ekSu ksid oeäfia uykaishla‌ oekq‚' oeä wmyiqfjka isá kùkag tfia bkakg ,enqfKa ;mamr lsysmhls' ;j;a tla‌flfkla‌ wvqhs' ;j;a tla‌flfkla‌ b|,d ;sfhkjd lsh,d ljqo lE.ikjd Tyqg weis‚'

ta jok wefi;au k,ska jyd l%shd;aul jQfõh' oeä fjfyig m;ajQ Tyqg fujr ldh Yla‌;sh fjkqjg l%shd;aul jQfõ ysf;a Yla‌;shhs' kej;;a l,mq Èh iuÕ fmdr neo msyskd .sh Tyq fmr fuka oEia‌ mshdf.k l,mq Èfha .sf,kakg úh' Èfha wä lsysmhla‌ lsñfok úgu .;a yqia‌u fmdo wjikaj hk wdldrh oefkkakg jqfõh' ;%sfrdao ßh fidhdf.k fmr fuka w;m; .dkakg úh' ta;a lsisfjla‌ ;%sfrdao ßfha isg yiqjQfha ke;' ta iuÕu ;ukaf.a yqia‌u fmdo o ysrfjk fihla‌ kùkag oeks‚'

fuys isá wfkla‌ whg l=ula‌o isÿjQfha is;+ k,ska kej;;a ;%%sfrdao ßfha wfkla‌ mig msyskd hkakg úh' tla‌ jru ldka;djlf.a ysi yiqúh' lsysm jrla‌ t<shg weoao o weh t<shg kdfõh' ;%sfrdao ßh ;=<g w; oud neÆ miq wehf.a mdohla‌ ßfhys hlv nghl ysrù we;s njla‌ oeks‚' oekakï ;j;a fudfyd;la‌ fyda Èfhys lsñ§ bkakg fkdyelsh' ;udf.a mmqj ysrfjk fihla‌ oekq‚' tksid kùka kej;;a Èh u;=msgg msyskd ú;a yqia‌u fmdola‌ .kakg jqfõh'

thd ysrfj,d bkafka' ug ;ksfhka Wvg .kak wudrehs' Woõ lrkak tkak lshd lE.eiqfõh' ta;a lsisfjla‌ Èhg neia‌fia ke;' cx.u ÿrl:kfhka ùäfhda lrñka Tfya n,df.k isákakg jQy' j;=r we;=<g hkak tmd' fuf;kag weú,a,d uf.a ll=,a foflka w,a,f.k bkak' uu Wvg wdfõ ke;akï uf.a ll=,a foflka Wvg weo,d .kak hEhs k,ska lE.id n,d isák whg lsfõh' ta;a lsisfjla‌ Èhg neia‌fia ke;' fjkod fndrejg l=,mamqj cd;s wd,hg ;mamr .Kkska mdrg nei le;s fmd¨‍ .kakd fou< iy uqia‌,sï k.rjdiSka tflla‌ fï wirKhka fírd .kakg Èhg neia‌fia ke;'

l,mq Èh m;=f,a fï jkúg;a /£ isákafka .eínr ldka;djla‌ nj k,ska okafka ke;' ;j;a n,d isàfuka f;areula‌ ke;s nj jgyd.;a k,ska ug fudkjd jqK;a lula‌ keye uu fldfydu yß fuhdj f.dvg .kakjd hEhs is;d f.k kej;;a Èfha .s,sŒ' wä 15 la‌ Èfha lsñ§ isàu ksid Tyqg oeä wmyiqjla‌ oefkkakg jQy' ;%sfrdao ßh ;=<g ysi oud by<g heu je<ela‌ùu i|yd ysi jdykfha mshia‌i ;=< ;nd ysr lr .;af;ah' uy;a jEhula‌ ord Èfhys .s¨‍Kq tu ldka;djf.a ysrj ;snqKq mdoh uqojd .kakg úh'

;rndre ldka;djla‌ jQ wehf.a mdofhka w,a,d Èh u;=msgg toa§ o tflla‌j;a iyhg ke;' we;af;a krUkafkdau mu‚' b;d wmyiqfjka f.dvìug wd l, weh .eínr l;la‌ nj kùkag fmkq‚' wehf.a o; lg ;oj ;snqKq w;r weia‌ Wvf.dia‌ ;snq‚' iefKlska wehf.a lg ñßl+ l, uqLh újr jkakg jQjdh' ysi mfilg we,lr ;nd wehf.a mmqj m%foaYh u|la‌ f;rmk úg fiu yd c,h msgjkakg jQjdh' wehf.a w;la‌ f.k kdä w,a,d n,oa§ kdä ;ju;a jefgk wdldrh kùkag oefkkakg jQfõh' fï jk úg l,ska f.dv.;a ;sfokdu ljqreka fyda frday,g f.k f.dia‌ ;snq‚'

orefjla‌ ,efnkakg isá ujla‌ jk ;rndre l;la‌ ksid kùkag ;ksju Tijd .ekSug wmyiq úh' fuhd ;ju;a Ôj;a fjkjd bla‌ukg fuhdj bia‌msß;df,g f.kshkak Woõ lrkak kùka lE.eiqõh' mdf¾ ;%sfrdao ßhla‌ ;snq‚' tla‌ wfhla‌ meñK Èfha .s¨‍Kq l;f.a me;a;lska Tijd ;%sfrdao ßhg keÕ tys miqmi wdikfha ;nd wfkla‌ miska nei hk ,§' oeka ;%sfrdao ßfhys oeuQ ldka;djf.a mdo o t<sfhah' lsisfjla‌ wE w,a,d .kakg ;%sfrdao ßhg keÕSug bÈßm;a jQfha ke;' jgmsg neÆ kùkag lsisfjla‌ ta i|yd bÈßm;a fkdjk nj fmkq‚' fudfyd;la‌ fyda mudfjka wehf.a Ôú;h úkdY jk nj oek.;a kùka iefklska ;%sfrdao ßhg f.dvj wehf.a mdo fol kjd ßh ;+<g .ksñka uvl,mqj frday,g hk ,§' kuq;a fï hk úg;a ;uka isákafka hg l,siu msáka nj kùkago fkdoekq‚' fï Ôú;h fírd .ekSfï wÈgk muKla‌ Tyqf.a isf;a ;ekam;aj ;snq‚'

uvl,mqj frday,g .sh kùka ish oE;skau tu l; Tijd yÈis m%;sldr tallfha we| u; ;noa§ frdayf,a ffjoHjre iy ld¾h uKa‌v,h we;=¿ ÿgqjka úia‌uhg m;a jQy' hg l,siula‌ muKla‌ we| .eìks l;la‌ Tijdf.k tk ;reKhd ljqreka oehs Tjqka is;kakg jQy' ta jk úg;a Èfha .s,S f.dv.;a msßig ffjoHjre m%;sldr lrñka isákakg jQy' Tijd f.k meñ‚ ldka;dj we| u; ;nd úia‌;r mejiQ kùkag ;uka oeka fï isákafka hg we÷u msáka nj is;=‚' oeka kej;;a .=jka yuqod l`ojqrg hd hq;=h' fudlo lrkafka fldfydu| fufyu hkafka lshd is; is;d boa§ kùkag frdayf,a ld¾h uKa‌v,fha wfhla‌ u,a,s fïl weo .kak lshd ;=jdhla‌ f.k;a fok ,§' ;=}}jdh bfka ojgdf.k frdayf,ka t<shg toa§ .=jka yuqodfõ wfhla‌ Èfha .s,sÉp wfhla‌ fírd.;a;d hEhs uvl,mqj k.rh mqrd me;sr hkakg jQy'

tardjq¾ mÈxÑj isá fla' lî¾ ish ìß|;a ìß|f.a keÕ‚h;a isõ yeúßÈ mq;d ;=ka yeúßÈ Èh‚h iy kekao‚h;a iuÕska uvl,mqj frday,g hkakg msg;a jQfha m%;sldr ,nk {d;shl= ne,Sugh' kuq;a uvl,mqjg tk .ufka§ lî¾ meojQ ;%sfrdaao ßh md,kh lr .ekSug fkdyelsj uvl,mqj l,mqjg jeà Èfha uq`Mukskau .s,S hk ,§' tu wjia‌:dfõ lî¾ iy ìß|f.a keÕ‚h jk ta'iS' wkqIshd ;%sfrdao r:fhka bj;g msyskd ú;a Èú .,jdf.k ;snq‚'

wjidkfha Èfha .s¨‍Kq ;=ka yeúßÈ wkahd iy isõ yeúßÈ yIdka iy lÉÑ wïud hk ;sfokd Èfha .s,S urejd je<|f.k wjika .uka hkakg Tkak fukak lshd ;sìh§ kùka ksid Èú .,jd .kakg ;rï jdikdjka; jqfjdah' kuq;a wjidkfha§ f.dvg .;a ta'is' Ißkd jk .eínr l; Èk lsysmhla‌ ure yd igka jÈñka uvl,mqj frdayf,a m%;sldr ,nñka isáh§ ñh.shdh' kuq;a f.dv isg ùäfhda lrñka fmdfgda .iñka kreu f,i n,d isá whl=f.ka tfll= fuu l,mqjg nei kùkag Woõ lf<a kï ñh .sh l;o l,skau Èfhka f.dvf.k wehf.a Èú o fírd .ekSug yelsjkq we;'

uvl,mqj .=jka yuqod l|jqf¾ wKfok ks<Odßjrhd jkafka úka.a ludkav¾ nqoaêl mshisß uy;dhs' Tyq ksrka;rfhka ;u msßig ksis Wmfoia‌ yd uÕfmkaùu ,nd foñka isákafka ;u fiajh Wmßu wdldrfhka ´kEu fudfyd;l ,nd fok f,igh' ta wkqj kùka kue;s ùr .=jka Nghd cd;s fíofhka f;drj ukqia‌ilñka yoj; mqrjdf.k ;u Èúh wk;=f¾ oud fujka úia‌lula‌ mdkakg úh'

j;a;, mÈxÑ Y%shdks r;akdhl yd wfYdal r;akdhlf.a nd, mq;= jkafka kùka OkqIalhs' j;a;, Ydka; wkaf;daks cd;sl mdif,ka isma i;r yeoErE Tyq l=vd l, isgu msyskSug oia‌lï oela‌jQfõh' kùka 09 mx;sfha bf.kqu ,noa§ Èia‌;%sla‌ mdi,a msyskqï ;r.dj,sfha§ miqmi wdr biõfjka tjlg cq,shka fnda,sx l%Svlhd ;enQ jd¾;djla‌ o wNsnjd hk ,§' bka miqj f¾kafnda msyskqï welvñfha cq,shx fnda,sx uy;d hgf;a udi ;=kl msyskqï mdGud,d folla‌o yodrd ;u oia‌lï j¾Okh lrf.k we;' 2013-2014 .=jka yuqodfõ tall msyskqï ;r.dj,sfha§ miqmi wdr" ksoyia‌ wdr iy <h wdr hk biõj,ska rka mola‌lï Èkd .ksñka iuk< wdr biõfjka f,dalv mola‌lula‌ o Èkd .ekSug iu;alï oela‌jQ msyskqï Y=rfhls'

ug ta fjf,a ys;g wdfõ Èfha .s,sÉp wh fldfydu yß fír .kak ´k lshk is;=ú,a,hs' wjika flkd .;af;a uu fndfydau wudrefjka' thd ysrfjf,hs ysáfha' uu Woõ b,a¨‍j;a ug ljqrej;a Woõ lf<a keye' weia‌ fol wßkak neye uv weia‌j,g hkjd' l`Mjrg fudkj;a fmakafk keye' w;..d ;%sfrdao ßfha isá wh uu fír.;af;a fndfydau wudrefjka' bia‌msß;df,g .shduhs u;la‌ jqfKa uu ;du bkafka Èhg mekak úÈhg hg l,siu msáka lsh,d' kuq;a n,ka ysáh whf.ka tla‌lfkla‌j;a ug Woõ lrd kï ñh.sh whf.a Ôú;h;a fír.kak ;sínd' fír.;a; wh —Thd foúfhla‌ jf.a weú,a,d wmj fír.;a;d˜ lsh,d ia‌;=;s l<d hkqfjka bßod Èjhsk;a iuÕ fodvu`M fjñka fï ùr .=jka Nghd ksy;udksj mjid isáhy'

kùka kï ks¾NS; .=jka Nghd l< ta ùrlu lsis udOHhl m%pdrh fkdjq‚' Èfha .s,s msßi f.dv.;a ùäfhda o¾Yk ,nd fokakg we;euqka ,la‌I foll uqo,la‌ b,a,d ;snq‚' tla‌ udOH wdh;khla‌ thg leue;a; m,l< o miqj tjqka tu ùäfhda o¾Yk §fuka je<lS isáhy'

wk;=rla‌ isÿjQ ie‚ka úkdä .Kklska mdrg oyia‌ .Kkla‌ mek ßhEÿre urd fyda myr§ jdyk .sks ;eîu fuu m%foaYfha idukH isß;h' .%Sia‌ hld lshd fndrejg l,n, we;s lrñka úgl w,s ix.Kkhg .sh jkÔù ks<OdÍkag fkdiEfykakg myr ÿks' wdrla‌Il wxY ks<OdÍka l|jqfrka t<shg .sh úg .%Sia‌ hld nj mjiñka oyia‌ .Kka mdrg nei úfrdaOh mdkakg jQy' cd;sjdoh bia‌u;= lrñka fudfyd;ska mdrg nei y¾;d,a lsÍug oyia‌ .Kka mdrg tkafka l=yqUq .=,la‌ fuks' miq.shod fo;=ka oyila‌ muK uvl,mqj ux.,rduh kslrefKa jglrñka fmd,sishg úúO foa oud .ikakg uyd pKa‌äka fo;=ka oyila‌ uvl,mqfõ isá;s' bmer‚ od.eí iqKq úiqKq lrkakg msßia‌ o isá;s' kuq;a ;ukaf.a j¾.fha mjq,la‌u Èfha .sf,oa§ fírd .kakg fmrlS pKa‌äka tflla‌j;a fkdue;' cd;s wd,fhka u;a jk Wka ish,a,u tod fkdkaäka ù krUkafkda njg m;ajQy'

ta ùrlu lf<a .=jka yuqodfõ isxy, fld,af,ls' Tyqg cd;s fíohla‌ fkd;snq‚' Tyqg oekqfKa ta Ôú; lsysmhla‌ njhs' wjidkfha ta ùrlu udOHfhka jika lf<ah' thg fya;=j mjq,la‌ Èfha .sf,oa§ uyd úYd, msßila‌ th ùäfhda lr lr kerôuh' fndrejg pKa‌äkaj mdrg nei msia‌iq kgk tjqkaf.a kreu .;sh f,djg fmfkk ksidh' fo;=ka ishhla‌ cdhdrEm .;a; o ùäfhda l< o tu Ôú; fírd.kakd wdldrfha tla‌ cdhdrEmhla‌ fyda fidhd .ekSug wmg fkdyels úh' ta tajd wka;¾cd,hg fyda oud fkd;sîu ksidh'

fï ish,a,kau ueo kùka fmkakqfõ W;=ï wdo¾Yhls' wdrla‌Il wxYj,g cd;s fíohla‌ fkdue;s njh' .=jka yuqodfõ ks,OdÍkao Èú lem fldg ck;dj fjkqfjka lem fjk njh' isxy,hd ljodj;a cd;sfío fidhkafka ke;sj ñksiqka fjkqfjka lghq;= lrk njh' ta ksid udOHhg jika l< foa bßod Èjhsfkka jika lsÍug fkdyels úh' ta ksid tu uyd ymkalu l< ta ùr .=jka Nghdg;a iuia‌; .=jka yuqodjg;a Wmydr ms‚i wms fufia th igyka lf<uq'Wmqgd .ekSu Èjhsk mqj;amf;ka
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.