කුඩු ගහන්න සල්ලි මදිවෙලා සැලුන් එකකට පැන්න රූපවාහිනි නිවේදිකාවගේ පැටිකිරිය


l=vq .ykak i,a,s uÈfj,d ie¨‍ka tllg mekak rEmjdysks ksfõÈldjf.a meálsßh
uy;a wdkafoda,khg ;=vqÿka lsßn;af.dv rEm,djKHd.drhg we;=¿ ù fld,a,lEula isÿ l< njg ielmsg fï jkúg w;awvx.=jg f.k nkaOkd.dr .; l< msßi w;r ;reK ksfõÈldjla o jkjd'

fm!oa.,sl rEmjdysks kd<sldjlg ksfõok jD;a;sfhka tlaj we;s weh tu rEmjdyskS kd<sldfõu k¾;k ;r.j,go iyNd.s jQ njhs jd¾;d jk w;r fg,skdgH lsysmhl o weh rÕmd ;sfnkjd'

ielldßh  fudaor m%foaYfha nd,sld úoHd,hlska wOHdmkh ,nd we;s w;r  jk w;r úoHd wxYfhka Wiia fm< olajd bf.k.;a weh bx.%Sis úIhg olaI isiqúhl jQ njhs mejfikafka'

.=jka yuqodfõ wfhl= iu. újdy ù isá ielldßh orejka fofokl=f.a ujla jQj o ielldßhf.a újdy Ôú;h lvd jeàu ksid ore fofokd wef.a uj Ndrhg m;aj ;sfnk w;r m%Yak lsÍïj,§ weh u;a l=vg weíneysjQ whqre o fy<s jQ njhs fmd,sia wdrxÑ ud¾. mjikafka'

—uy;a jk  ksid ;rndrej wvqlr.kak uu W;aidy l<d't;fldg uf.a iuyr hd¿fjda u;al=vq j¾.hl kula lsh,d tal .;a;u weÕ flÜgq fjkjd lsõjd' uu ta l;dj uf.a fmïj;dg lsõjd' ta fj,dfõ thd ;j;a u;al=vq j¾.hl kula lsh,d Bg jvd tal fyd|hs lsõjd' thd mdúÉÑ lrkafka tajd' b;ska ug tajd ÿkakd'˜

Èklg l=vq .%Eï 3la muK wjYHjk wehg ta i|yd remsh,a 30000l muK uqo,la Wjukd jk nj ioyka w;r tfukau fmïj;dg o l=vq mdkhg wehg uqo,a fidhd§ug isÿj we;s w;r fuu fidrlu isÿ lr we;af;a ta i|yd uqo,a fidhd .ekSug njhs lshfjkafka'
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.